D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Ferencz József császár és király életéből
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Ferencz József császár és király életéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ferenc császár és Karolina Auguszta császárné négyéves unokájukkal az őrt álló katonánál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 50. sz. deczember 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Karolina Auguszta (Magyarország: királyné) (1792-1873)
V I A F I d : 18026191
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc (Magyarország: király), I. (1768-1835)
V I A F I d : 36912131
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Ferencz József császár és király életéből Ferenc császár és Karolina Auguszta császárné négyéves unokájukkal az őrt álló katonánál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ő felsége, mint tudjuk, 1830 augusztus 18-án született Bécsben, Ferencz császár második fiának, Ferencz Károly főherczegnek Zsófia bajor herczegnővel kötött házasságából. Akkor még Ferencz császár élt s kedvenczévé fogadta kis unokáját, kit soha nem nevezett másként, mint Franczinak. Minden nap elhozatta magához s maga vezette első gyermekjátékaiban s tanította katonai magatartásra kezdetben csak a szobákban, de utóbb a kertben s a szabadban tett séták alkalmával is. A császárnak Laxenburg volt a kedvencz tartózkodási helye. Midőn a kis főherczeg épen negyedik évét töltötte be, nagyszülői szintén odahozatták s bevezették a kerti pavillonba, a hol fölhalmozva állt a sok játékszer, melyet születésnapi meglepetésül hozattak neki. Egy darabig el is szórakozott velők egyszerre azonban meglátja a pavillon bejárata előtt álló strázsát, félbehagyja a játékát s e szavakkal szalad a császárhoz: - Ugy-e, nagyapa, ez ember itt nagyon szegény? - Honnan gyanítod ezt, kis fiam ? - kérdé a császár. - Hát csak hogy, itt őrt kell neki állani. Az öreg császár mosolyogva nyúlt tárczájába s odadta a kis fiucskának, hogy vigye el hát annak a szegény embernek. Nagy örömmel szaladt "Franczi" a katonához a feléje nyújtotta a bankjegyet. Az őr fegyverével tisztelgett, de a pénzt nem fogadta el. A kis főherczeg zavarodottan : nézett, hol a katonára, hol nagyatyjára, a ki mosolyogva nézte a jelenetet. - Tudod mit, Franczi ? - monda - tedd a pénzt a töltény-táskájába, az nem ellenkezik a parancsolattal. A kezébe vennie semmit nem szabad. A táska azonban magasan csüggött, a kis főherczeg nem érte el a kezével. Ekkor a császár fölemelte unokáját, Karolina Auguszta, a császárné fölnyitotta a tölténytartó fedelét s a kis fiu örömmel dugta bele a bankjegyet s aztán a császárhoz fordult: - Ugy-e, nagyapa, ez a katona most már nem lesz szegény? - No majd teszünk róla - vígasztala a császár a miután az őr egyike volt az ezred legderekabb katonáinak, a császár magánpénztárából váltotta ki a katonaságból. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz József Magyarország apostoli királya : Koller Károly utódai fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: I. Ferencz József király : László Fülöp 1899. évi festménye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferencz József császár és apostoli király (1888. évi arczkép) : Manesse rézkarcza után, Bertha Sándor könyvéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x553 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna