D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A közgazdasági minisztérium új palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Közgazdasági minisztérium új palotája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 47. sz. november 20.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földművelésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iparügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium új palotája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Épitésze, Bukovics Gyula, római olasz renaissance stylt vett irányadóul. A homlokzat az uj országház felé néz kiemelkedő loggiaszerü középépülettel, melyet oldalt kettős oszlopokon nyugvó párkány diazít. Ezenkivül a harmadik emelet is erkélyekkel s más díszítésekkel van ellátva. A közép-bejárástól, mely az egész épületben egyetlen, jobbra s balra kényelmes széles lépcsők vezetnek fel. E két főlépcsőn kívül még két oldalt s a főbejárattal szemben a hátulsó szárnyon egy-egy csigalépcső vezet fel, az utóbbi mellett a tüzelő-anyag s nagyobb csomagok felhordására emelőgép alkalmaztatik. A tágas területet két keresztépület három világos nagy udvarra osztja fel, mindenütt széles folyosók s óriási ablakok biztosítják a világosságot, melyet azonban némely udvari helyiségekben a folyosók túlságosan széles bolthajtásai meglehetősen elzárnak. Az egész épületben több mint 300 hivatalos helyiség van, ezenkivül 2 tisztviselő, 1 házmester, 2 kapus s 8 szolga lakása, 3 nagy könyvtár, a "földtani intézet nagy gyűjteménye, a mintapincze s tömérdek különféle raktár találnak itt helyiséget." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 47. sz. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar királyi udvari kancellária Bécsben, eredeti alakjában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1768x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet