D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_188_pix_Oldal_20_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jajcza
B e s o r o l á s i   c í m : Jajcza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a magyarok utolsó végvára Boszniában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Asbóth
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1911
V I A F I d : 31986094
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 10. sz. márczius 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegységi forma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízesés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jajcza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A vár a Pliva és Vrbász által képezett tompa sarokban áll, melyek megvihatlan várárkokat képeznek, főleg mivel a Vrbász házmagas sziklafalak közt folyik. A ket folyó közti területet kopár sziklahegyseg foglalja el. mely csak szorosan a patak partján enged közeledő utat. Nyugat rainuszsze a jezerói tavak hasonlíthatlan szép látványa tárul, szikláról sziklára szakadva, itt-ott apró házcsoportok, cégi romok s egy-egy magánosan álló kis mecset, Basákra a Vrbász két partján üdezöld vetések terülnek el. majd közelebb, épen a vár alatt, egy kisebb gulaforma domb tarka török temetőkkel körülvéve, hol egykor állítólag a királyok nyári kéjlaka állott. De a mi a látványt épen elbüvölövé testi, három hatalmas épület alattunk: az egyik egy egészen kerek, vaskos csonka torony, melyben egykor állítólag medvét tartottak a bosnyák királyok, ettöl jobbra és balra egy-egy mecset, melyeken felismerhető középkori keresztény jelleg. Egyik a Joansaka, a Szt. János temploma volt, a másik Lukacs evangélista gyönyörű kanta, négyszögletű román stylö temploma, Bosznia legremekebb, de fájdalom, nagyon düledező műemléke." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 10. sz. márczius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jajcza : (Rajzolta Dörre Tivadar) / rajzoló Dörre Tivadar
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 970x1457 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet