D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királyi ítélő tábla elnökei
B e s o r o l á s i   c í m : Királyi ítélő tábla elnökei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 1. sz. január 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sárkány József (1828-1903)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ítélőtábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sárkány József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az alkotmány visszaállítása után 1869-ben május havában az igazságügyminiszter a magyar kir. itélő táblához rendes bíróvá nevezte. S ő nem habozott húsz évet fölülhaladó s gazdagon jövedelmező ügyvédi irodáját: a birói pályának anyagilag bizony nagyon is szerényen jutalmazó munkakörével cserélni föl. Hogy teljesen függetlenül élhessen új hivatásának, minden előbbi hivatalos összeköttetését félbeszakította s Pestváros képviselő testületéből is kilépett, melynek éveken át oly buzgó, hasznos és népszerű tagja volt. Ez időtől kezdve Sárkány József, mint a pesti kir. itélő tábla rendes bírája és e hivatalán fölül még mint a pestkerületi esküdtszéki sajtó bíróság teendőivel megbízott táblai küldöttség elnöke működött, bog}- miként, azt a sorok elején kisérlettük meg vázolni, egész 1871. szeptember haváig, a midőn a pesti királyi törvényszék elnökévé neveztetett ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 1. sz. január 2.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Munkásságának jutalmául kapta 1876. február 2-án a Lipót-rend lovagkeresztjét. 1886 végén a budapesti királyi tábla alelnökévé nevezték ki és 1887. január 3-tól a büntető szakosztályt vezette. Jelentékeny részt vett a magyar büntető törvénykönyv javaslata feletti bizottsági tárgyalásokon. A sajtótörvény revíziója iránt javaslatot dolgozott ki. 1884-ben elnöke volt a szerzői jogról szóló törvényjavaslat feletti tanácskozásnak és ezt 27 ülésben vezette. A budapesti evangélikus magyar egyháznak több mint másfél évtizeden keresztül világi felügyelője volt. Választmányi tagja volt a magyar jogászegyesületnek, alelnöke az országos jogászgyűlés állandó bizottságának, bizottsági tagja a székesfőváros és Pest vármegye tövényhatósági képviselőtestületének. 1901. március 21-én nyugalomba vonult. Irodalmi munkásságáról a szaklapok és magyar jogászgyűlés évkönyvei tesznek tanúságot. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Sárkány József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 868x945 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet