D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Radna (Aradmegyében)
B e s o r o l á s i   c í m : Radna (Aradmegyében)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 40. sz. (1886. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerencsétlenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búcsújárás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Radna
G e o N a m e s I d : 503240
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. szeptember 12.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Radna (Aradmegyében).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szeptember hó 12-ikén nagy szerencsétlenség történt a radnai hires búcsújáró hely templomában. Mint igen gyakran, ez alkalommal is igen sok nép gyűlt itt össze s a szorongásig tömte meg a templomot mindjárt jókor reggel. Az első mise reggeli 6 órakor tartatott egyik mellékoltárnál, midőn az oltár térítője véletlenül lángra kapott és lobbot vetett, a mitől az oltár előtt sűrűn álló tömegből egy asszonynak a kendője is meggyuladt. "Ég a templom!" kiáltá fel valaki, mire a templomban szorosan egymás mellett álló több ezer ember egyszerre megmozdult s a kijárások felé igyekezett jutni. Ez által a kijáratoknál megtorlott a tömeg, se ki, se be nem lehetett jutni. Kémes jajgatás, sikoltás, káromkodás, s aztán halálhörgés vegyült a siketitő zűrzavarba. Egymást tiporták a földre s szorították agyon az emberek. Összetaposottak és sérültek százai feküdtek a templom padozatán, a kiken gázolt, taposott a tömeg. Egy ember a karzat ablakából ugrott alá s összezúzott tagokkal maradt a kövezeten. Mire nagy sokára a hullámzó tömeg kissé lecsendesedett, tizenöt halottat és több mint ötven nehéz sebesültet szedtek föl a templom padozatáról. A 12 ezer főre tehető búcsújáró tömegből öt ezerén lehettek a templomban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A radnai templom romjai Erdélyben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1413x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna