D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jákob létrája
B e s o r o l á s i   c í m : Jákob létrája
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Élőkép csoportozat a gróf Pálffy-palotában tartott jótékony czélú előadáson
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 20. sz. (1886. május 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élőkép-bemutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : létra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angyal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jákob létrája. Élőkép csoportozat a gróf Pálffy-palotában tartott jótékony czélú előadáson.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...a Jákob létrája, mindenféle nagyságu élő angyalokkal. Alant a létra lábánál Zichy Aladár gróf szendereg, mint Jákob, felette sorban az angyalok csoportja, középen, legalúl, kezében lanttal, Zichy Lívia grófnő, lábainál a kis Fiáth bárónő liliomszállal a kezében, jobbra tőle Pálffy Margit grófnő hárfával, fölötte Jankovich Ilona pálma-ággal, - Zichy Lívia grófnőtől balfelé Zichy Marietta grófnő, fölötte pedig Lónyay Margit grófnő következik. Az angyal-csoportot fölül pedig apró angyalok tetőzik be, névszerint Pejachevich Rózsa grófnő, a kit Lónyay Margit grófnővel egy külön képen is bemutatunk. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jákob létrája, Jákob lajtorjája: a földtől az égig érő létra, melyet Jákob látott bételi álmában (Ter 11,4 28,10-12 MTörv 1,28). - Krisztus mennybemenetelének előképe. Áttételesen a bábeli toronyra is utal, annak mintegy pozitív ellenpontja, mely azt fejezi ki, hogy az ember akkor jut el Istenhez, ha Isten létrát készít számára. A föltevés, hogy az egyiptomi elképzeléssel is mutat némi rokonságot, mely szerint Ré és Hórusz létrát állít föl, hogy a halottak fölmehessenek az égbe, kevésbé vsz. A rabbinista irod-ban a ~nak jelentős szerepe van. - Vsz. ~ késztette Lajtorjás Szt Jánost Az égbe vezető lajtorja c. művének megírására, melyben a szerz. élet mintájaként mutatja be Jézus názáreti életét, mely a földi életből az égibe vezet. - Ikgr. A legrégibb ábrázolások a dura-europoszi zsinagógában és a katakombafestészetben maradtak ránk. Az ábrázolásokon az alvó Jákob mellett angyalok járnak föl és alá az égigérő létrán. A kk. képeken ~ az Atyaistenhez vezet, aki az égből megáldja Jákobot. A kk. tipológiában (Biblia pauperum) Krisztus mennybemenetele és a mennyország előképeként szerepel (bresciai lipsanothéka, 360/70 k.), gyakran Jákob harcának ábrázolásával együtt. A létrát olykor lépcső v. fénysugár helyettesíti. (Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A1kob%20l%C3%A9tr%C3%A1ja.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zichy Aladár gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1669x2479 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna