D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fetis-bálvány-sziklák Nyugot-Afrika partjain
B e s o r o l á s i   c í m : Fetis-bálvány-sziklák Nyugot-Afrika partjain
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 18. sz. (1886. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : monda
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bálványimádás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyugat-Afrika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fetis-bálvány-sziklák Nyugot-Afrika partjain.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már a müveit görög népnél látjuk, hogy minden ily természeti sajátságosság hitregékkel függ össze. Nem csoda ennélfogva, ha a műveletlen s ép ezért babonára még inkább hajlandó néger törzseknél a sajátságos alkotású szikla-tömbök az ő isteneikről, a fétisekről alkotott képzetekkel állanak összeköttetésben s minden ily helyen valami csodás borzalom s áhítat fogja el Afrika vad lakóit.
Két ily tisztes babona tárgyául szolgáló fetis-sziklát mutatunk be most olvasóinknak. Mindkettő Nyugot-Afrika partjain emelkedik a Rio Pongónál, Faringa mellett s tájképileg igen nevezetes. Mindkettő a legújabb német gyarmaton van, mely a Sierra Leone és Gambia folyók között fekvő partvidékből egy kis területet foglal el, az úgynevezett Capatai-földet Dubrika és Bramia parti folyók között. A német gyarmat igen kicsiny, de nagy előnye az, hogy az összes afrkai német gyarmatok között legközelebb fekszik az anyaországhoz, vízben gazdag, sok erdeje van s befelé egész 7 ezer láb magasságig emelkedő hegyek terjednek el. Múlt év elején foglaltak el a németek egy pár itt letelepedett kereskedőház közvetítésével. Lakosai, a bámiák zuzu törzse, barátságos nép s földmíveléssel és kereskedelemmel foglalkozik. A náluk letelepedett angol, francia és német kereskedők leginkább ökörbőröket, gummikopált és szezámmagvakat vásárolnak össze tőlök, de a mellett fákkal is jó üzleteket csinálnak s a kávétermelés folyvást emelkedőben van. A belföldröl, mely a Kerry hegységen túl még alig ismeretes, karavánok kaucsukot, elefántcsontot s nyers aranyat hoznak. A vérmesebb németek a gyarmatnak nagy jövőt jósolnak s Hamburgban már alakult egy részvénytársaság, mely többek közt tervbe vette, hogy itt vasutat is építsen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fetis-bálvány-sziklák Nyugot-Afrika partjain
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 843x1148 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna