D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Vaskapu" fehérmegyei kacsázó
B e s o r o l á s i   c í m : Vaskapu" fehérmegyei kacsázó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mészöly Géza festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Mészöly
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1887
V I A F I d : 20445163
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 14. sz. (1886. április 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : puszta (település)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : part
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : domb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fűzfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fehér megye
G e o N a m e s I d : 720972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Vaskapu" fehérmegyei kacsázó. - Mészöly Géza festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A természet hangulatának egyik legszerencsésebb festője nálunk Mészöly Géza, a ki igazán egy-egy darab természetet fest ama kicsiny kepékben is, melyek oly kedves és hosszú sorozatát teszik a falusi és partszéli idylleknek. Nagyobb festményein is előszeretettel festi a partszéleket, árnyat adó fáival, sárguló nádasaival, a vándorló felhőkkel, a napfénynyel. Tájképein a fény, a derültség mindig túlnyomó. Vidámságában inkább kedveli a természetet, mint komoran, nehéz felhőkkel, vagy alkonyi homályában.
Egyik mély benyomásu festményét mutatjuk be ezúttal is. Ez a fehérmegyei Vaskapu, az ángyadi pusztán, közel a veszprémmegyei határhoz. A dunántúli vadászok jól ismerik. Kedvelt kacsázó hely. A festményen vízhordó falusi asszonyok elevenítik meg a parti magányt, melyet dombok és füzek vesznek körül. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A dunai Vaskapu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vaskapu
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1562x899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna