D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol parlament megnyitása
B e s o r o l á s i   c í m : Angol parlament megnyitása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Királyi menet az utczán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újság
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 6. sz. (1886. február 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Brit Birodalom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol parlament megnyitása: Királyi menet az utczán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A királyi menet öt kocsiból állott, melyek mindegyikét hat lovász hajtotta. Az első kocsin, melybe hat fekete ló volt fogva, Southampton lady, továbbá Mount Edgcumbe és Bradford grófok ültek, mint főudvarmesteri tisztviselők. A második kocsiban, melyet nyolcz almásszürke ló vont, maga a királynő ült s vele szemben Beatrix kir. herczegnő és Buccleuch herczegnö. Ő felsége fekete selyem ruhát viselt csipke fátyollal, fölül gyémánt koronával s melltü gyanánt a híres Kohinur gyémántot, mely tudvalevőleg a legnagyobb és legszebb gyémántok közé tartozik a föld kerekén. Beatrix herczegnő rubinbársony ruhát viselt rubinokkal s gyémántokkal. Utána még három kocsi volt udvari tisztviselőkkel s más notabilitásokkal. Elöl a walesi herczeg, utána Connaught és a cambridgei herczegek, majd a különböző külföldi követek.
Bégi hagyományos pompával és szertartások között indult meg a menet. A Buckingham-palotátóL mely különben csak egy pár ezer lépésre van a Themze partján álló parlament házától, lovas testőrök csináltak rendet a sok ezer összegyűlt kíváncsi ember között, a házak s különösen az erkélyek lobogókkal, szőnyegekkel és czimerekkel diszíttettek fel. Egy negyed két órakor királyi kék lovas testőrök jöttek ki középkori öltőzetben a palota tágasra nyitott kapujából, utánok közvetlen a már említett kocsik előtt Pearson ezredes lovagolt s minden kocsi mellett két rendőr haladt néhány díszruhába öltözött udvari egyénnel. Tíz perez alatt ért a menet az összegyűlt tömeg élénk éljenzései között a lordok házának bejárata elé s ekkor a közeli parkból ágyút sütöttek el s a szt. Margit templomában megszólalt a harangszó. A királynőt s fényes kíséretét Aveland lord, Salisbury marquis s más magasrangú tisztviselők fogadták. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. február 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol parlament megnyitása : A királyi menet a felsőház felé haladva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3479x1258 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna