D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Filippopolis
B e s o r o l á s i   c í m : Filippopolis
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 39. sz. szeptember 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Filippopolis
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pozsega
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Filippopolist még maczedoniai Fülöp alapította, a mit a történeti hagyományon kivül a városban és környékén történt ásatások leletei is bizonyítanak. Nem messze fekszik a Rhodope hegység délnyugatra húzódó hegylánczától, hét halomra épitve a Maricza folyó jobb partján. Drinápoly után az európai ottomán birodalom legszebb városának tartják ugy fekvésénél, mint épületeinél fogva. Lakossága mintegy 50 ezer lélekre rug, melyből legnagyobb számú a bolgár (az előtt a török volt), noha ez sem tesz ki többet a lakosság felénél. A többi görög, török, örmény, zsidó és mindenféle európai, ugy hogy nyelv tekintetében valóságos Bábelnek mondható. Még a kormány hivatalos lapja is négy nyelven jelen meg s nem ritka az olyan törvényszéki tárgyalás, hol a vádlott görögül, az egyik tanú örményül, a másik törökül beszél, a közvádló franczia nyelven tartja vádbeszédét s minekután a védő bolgárul szónokolt s a biró ugyané nyelven hozta meg az ítéletet, a vádlott megappellálja görögül." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 39. sz. szeptember 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Plovdiv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1572x1070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet