D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_388_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Jó-szív bazárja
B e s o r o l á s i   c í m : Jó-szív bazárja
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Angerer
U t ó n é v : Ludwig
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1827-1879
V I A F I d : 32298628
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 21. sz. május 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelési módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Andrássy Gyuláné Kendeffy Katinka (1830-1896)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : óvodai nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Andrássy Gyuláné Kendeffy Katinka grófnő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Balra ettől állt a hideg étkekkel gazdagon megterített sátoros asztal, zöld növényekkel díszítve. A pompás, adagonkint félforintjával kiszolgáltatott étkek mellé volt kitűnő sör, kávé és thea, melyet lekötelező nyájassággal szolgáltak föl gróf Andrássy Gyuláné és Jálics Ignáczné úrnők vezetése alatt gróf Andrássy Tivadarné, Kissné Szápáry grófnő, gróf Bánffy Róza, Ádám, Schnierer, Kármán és Hanzély kisasszonyok s mások, a kik igen hamar bele tudták magokat találni a gyors és pontos kiszolgálásba. Szemben állt ezzel az édes bolt, a czukrászat, hol gr. Szápáry Gyuláné és Ágoston Józsefné vezetése mellett szintén egész kis csapat jótékony tündér sürgött-forgott, hordván szét a csábító fagylaltot és édességeket." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Andrássy Gyuláné : Az 1867-iki koronázáskor fölvett fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 686x864 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet