D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Frigyes német császár
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Frigyes német császár
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Angeli
U t ó n é v : Heinrich von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840-1925
V I A F I d : 22133787
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frigyes (Németország: császár), III. (1831-1888)
V I A F I d : 5007
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Frigyes német császár és porosz király
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "III. Frigyes császár kedvencze volt a német népnek már trónörökös korában is, sőt mondhatni, ő volt az egyetlen kimagasló egyéniség, a ki egész Németországban igazi népszerűségnek örvendhetett. Déli Németország csakúgy rajongott érte, mint szükebb éjszaki hazája mind a kettő magáénak tekinti: ez, mert szülte, amaz, mert győzelmekre vezette fiait s a harcz tüzében forrt velők együvé.Csak egy bizonyos kört nem tudott meghódítani soha: a katonai, politikai és társadalmi reakczió köreit, az u. n. Muckerthumot, mely az ósdisághoz ragaszkodva, a fölvilágosult és szabadelvű trónörökösben valóságos forradalmárt látott s közel állván az udvarhoz és kormányhoz, amazt tőle elidegeníteni, ebből őt kirekeszteni igyekezett, a mi mindakettő nem kis mértékben sikerült is neki. Innen kerültek ki mind ama mendemondák, félremagyarázások, gúnyolódások is, melyek a trónörökös kisebbítésére voltak szánva." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frigyes könyvkötést és asztalosságot tanult, a porosz hagyományoknak megfelelően, miszerint az uralkodóknak mesterséget is ki kellett tanulniuk. Ő volt az első porosz uralkodó, aki egyetemi képzésben vett részt. Sikeres hadvezér volt. 1866-ban a königgrätzi csatát Poroszország javára nyerte meg, és jelentős sikereket ért el a porosz-francia háborúk során is. Sikerei ellenére megvetette a háborúkat, és érdeklődése sokkal inkább a tudományokra, művészetekre és szociális kérdésekre irányult. A művészek mecénása volt, ő kezdeményezte és támogatta a mai Bode Múzeum létrehozását. 1888-ben gégerákban elhunyt, így mindössze 99 napot uralkodott.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : III. Frigyes német császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1897x2631 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet