D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_188_pix_Oldal_21_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vilmos császár halála
B e s o r o l á s i   c í m : Vilmos császár halála
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1797-1888
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 11. sz. márczius 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), I. (1797-1888)
V I A F I d : 43148190
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vilmos császár tábori szálláson csata előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Győzedelmes végig vonulása Francziaország csatatéréin, be egészen az ország fővárosába, ez képezi Vilmos porosz király katonai pályának legfényesebb részletét. A világtörténetben páratlannak mondható e hadjáratnak elég lesz e helyen csupán kimagaslóbb mozzanatait érintenünk. 1870. július 31-ikén hagyta el Vilmos király fővárosát s aztán átvévén a főparancsnokságot, személyesen vett részt a gravelotte-i csatában aug. 18-án. Szept. 1 -én Szedánnál parancsnokolt, 2-án pedig a foglyul ejtett franczia hadsereg kapitulácziójának föltételeit szabta meg. Szeptember 3-án kiadta a parancsot az előnyomulás folytatására Paris felé, mely irányban 19-én maga a küályi főhadiszállás is a ferriéresi kastélyba érkezett, a hol október 4-éig meg is maradt. Versaillesban a király október 5-ikétől az 1871. év márczius 7-éig időzött, innen vezényelve az újonnan alakult franczia seregek leverésére kirendelt három hadtestet és Paris ostromát. Január 18-án kiáltatott ki császárnak s 19-én jelen volt a Mont-Valerien síkságára kitört francziák visszaverésénél. Márczius 2-án hagyta jóvá a békekötést s a főhadiszállással 17-én tért vissza Berlinbe, Saarbrückentöl, a német határtól kezdve mindenütt oly ünnepléssel fogadtatva, mely útját a legnagyobbszerű diadalutak egyikévé tette." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 11. sz. márczius 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A két birodalom Dánia felett aratott 1864-es győzelme után hamar szembekerült egymással, a német egység megvalósításáért folytatott versengésükben. A Habsburg Birodalom az úgynevezett nagynémet egység megvalósításáért küzdött, mely a német egységbe beleértette az osztrák területeket is (természetesen Habsburg vezetéssel), míg a Porosz Királyság a kisnémet egységért szállt ringbe, mely porosz vezetés alatt kívánta egyesíteni a német ajkú területeket, azonban az osztrákok kizárásával. A délnémet királyságok a kevésbé agresszív Habsburg Birodalom mellé sorakoztak fel, míg a poroszok az Olasz Királyság szövetségét keresték, akik a Velencéért folytatott háborúban kerültek szembe az osztrákokkal. Az 1866-os porosz-osztrák háborúban Moltke zseniális hadvezetése megszerezte Poroszországnak a vezető szerepet Ausztriával szemben (Königgrätzi csata). A győzelem fő okai a Bismarck által végrehajtott reformokban keresendők: modern, hátultöltő, vontcsövű fegyverekkel szerelte fel a hadsereget és bevezette az általános hadkötelezettséget. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vilmos német császár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vilmos, Poroszország régens herczege
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 805x1218 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet