D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_03_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A három császár találkozása Szkjernyeviczében
B e s o r o l á s i   c í m : Három császár találkozása Szkjernyeviczében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A három miniszter
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 41. sz. (1884. okt. 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Girs, Nikolaj Karlovič (1820-1895)
V I A F I d : 69855968
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Otto von (1815-1898)
V I A F I d : 46772111
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kálnoky Gusztáv (1832-1898)
V I A F I d : 15573091
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Skierniewice
G e o N a m e s I d : 759123
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lengyelország
G e o N a m e s I d : 798544
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1884
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A három császár találkozása Szkjernyeviczében
A három miniszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szkjernyevicze, Orosz Lengyelország egy igénytelen faluja, a múlt napokban abban a szerencsében részesült, hogy egv kis ideig a világ közepe lehetett, - a mennyiben az európai kontinens három leghatalmasabb uralkodója, I. Ferencz József, I. Vilmos és III. Sándor, itt adtak egymásnak találkozót, mely alkalommal a diplomácziai és katonai kar előkelőségei között a három birodalom külügyeinek vezetői, Kálnoky gróf, Bismarck herczeg és Giers "ur" is megjelentek uralkodóik kíséretében.
Elsőnek Ferencz József osztrák császár és magyar király érkezett. A czár és Giers az ideiglenes vasúti állomáson várakoztak reá. Ott volt a czár testvére, Vladimír és nagybátyja, Miklós nagyherczeg osztrák-magyar egyenruhában, valamint a czárné s más udvarhölgyek is, "osztrák szinek"-kel diszitve. Uralkodónk orosz egyenruhában szállott ki a vasúti kocsiból s a czárné hintójába ülve hajtatott a kastélyba. Délután jött a német császár. Ugyanaz a szertartás, csak porosz egyenruha. Este nagy bankét s másnap katonai szemle, melyen mind a három uralkodó orosz egyenruhát viselt: sötétzöld kabátot, sárga nyakékkel és fekete báránybőrsapkát. Forró meleg volt az idö. A német császárról nevezett ezred a kastély jobb oldalán volt fölállítva, a Ferencz József-ezred a baloldalon. Gurko tábornok parancsnokolt. Előbb a Ferencz József-ezredhez mentek Vilmos császárral középen, azután a Vilmos-ezredhez, midőn is Ferencz Józsefet fogták közre. A czárné és kísérete, valamint Kálnoky és Bismarck a kastély portikusán álltak ez alatt. Délután versenylövés volt, s közben a három császár konferencziája. Szept. 17-en elváltak és elbúcsúztak az előre meghatározott szertartás szerint. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A három császár találkozása Szkjernyeviczében : Az orosz czár elvezeti a német s osztrák-magyar uralkodókat az orosz ezredek előtt, melyeknek tulajdonosai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1483x1338 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna