D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első fog
B e s o r o l á s i   c í m : Első fog
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gyárfás Jenő festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gyárfás
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1925
V I A F I d : 81712922
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 2. sz. (1884. jan. 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első fog - Gyárfás Jenő festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez a családi nagy esemény vonzó és kedves hatású festményhez nyújtott anyagot Gyárfás Jenőnek, e jeles fiatal művészünknek. Az életteljes elevenségü kicsit a mama szeretettel kényszeríti, hogy megmutassa a nagy titkot. Az öreg dajkának is oly igazi az öröme. E három alak a valódi benső élet melegében olvad össze, habár korban és érzületben oly különbözők. A kép gyöngéd, érzelmes, derült, és nem is a sokszor felhasznált alkalmakat és motivumokat ismétli. (Forrás: Vasárnapi Ujság 31. évf. 2. sz. (1884. jan. 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar életrajzi lexikon 1000-1990 : Gyárfás Jenő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Gyárfás Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1105x1473 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes