D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_768_pix_Oldal_11_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Germánia-szobor a Niederwaldon
B e s o r o l á s i   c í m : Germánia-szobor a Niederwaldon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 44. sz. (1883. november 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Germánia-szobor a Niederwaldon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobor maga, egy kolosszális nőalak, magasan emelkedik a légbe, sok mérföldnyire láthatóan. Negyven láb magasságú maga Germánia alakja. A talapzat alsó része három lépcső fölött csoportozatot mutat, melyen "Rajna-apó" öreg alakja az ifjú "Mosel" alakjának, mint az uj birodalmi határ folyamának nyújtja át a vészjelző kürtöt. Két felől emelkedik a Háború, egy tüzes ifjú, ki szárnyas rohanás közben harczi trombitába fú, és a Béke, kezében pálmaággal és bőségszaruval nyugodtan haladó szelid alak.
E két szimbolikus alak közt foglal helyet a nagy, realisztikus kivitelű fő domborfaragvány, a "Wacht am Rhein", kőbe metszve. Középütt látható a császári hadvezér lóháton, körülte a berezegek, hadvezérek, tábornokok, mind élethűen faragott arczokkal jobbra érkező, balra haza induló katonák, - összesen kétszáz alak, köztök 150portraitszerü kivitelben. Alatt ok a német nemzeti himnusz teljes szövege, két utolsó sora, mely a képet magyarázza, nagyobb, aranynyal ragyogó betűkben:
Lieb Vaterland magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein.
A most leirt nagy domborfaragványnyal egyenlő magasan állanak az oldal domborművek, jobbra az ujoncz, tartalékos és honvéd érkezése, balra visszatérésük az atya, a menyasszony, a nő és gyermek ölelő karjaiba. A homlokoldal közepén látható a birodalmi sas, a német államok czimereitől környezetten, fölötte a vaskereszt és e fölött a következő sorok: "Emlékezetül a német nemzet egyakaratu győzedelmes fölkelésére s a német birodalom újra fölállítására 1870-71 -ben." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. november 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Rajna és Rüdesheim, a Germánia-szobor helyéről tekintve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1211x1724 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna