D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_12_Kep_0002e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horvát népalakok
B e s o r o l á s i   c í m : Horvát népalakok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zágorjei leány
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Standl
U t ó n é v : Iván
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 38. sz. (1883. szeptember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életmód
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : horvátok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horvát népalakok. - Standl Iván zágrábi fényképei után
Zágorjei leány.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zagorjei kajkavacz, melyből képeink mutatnak be egy pár szemenszedett példányt, sok tekintetben elüt a többi horvátoktól. Voltakép közeledést jelez a tótság felé, a mi már abból is kitűnik, hogy mig a többi horvát sokat ad jól ápolt, hatalmas, lecsüngő bajszára, s a partvidéki horvát kivételével még pofaszakállt se visel, addig ő simára borotválkozik s viseletében is leginkább megmarad az ősi fehér posztó vagy gyolcs-nadrág mellett, melyhez hidegebb időjárásnál vörösen kisujtásozott barna ködmönt (surka) ránt magára. Fejét széles karimájú kalap, vagy bőrsipka fedi, lábán pedig az elmaradhatlan saru (opanke) díszeleg. Kiválóan politizáló hajlamú nép s nemcsak a mai zavargásokban vesz kiváló részt, de a negyvenes évek illyr mozgalmaiban is vezérszerepet vitt. Különben inkább kis, mint nagy termetűnek mondható s napsütötte arczához túlnyomó részben szőke haj járul, melyet a férfiak rövidre nyirva, a nők pedig kettős fonatban viselnek. Női átalában szépek és szintén szőkék, szépségöket azonban korán veszítik, a megfeszített munka és a hanyag ápolás következtében.
Csöndesebb vérmérsékü és józanabb nép a partvidéki csakavacz, a mi már földjenek természetéből is következik. Horvátországnak legterméketlenebb részét lakja, s emberfeletti fáradságába kerül a köves talajból legalább annyi termést csikarni ki, a mennyi élete fentartására nélkülözhetetlen.
Ugy a hires meleg fürdőjéről nevezetes Stubicza, mint az ujabb zavargásokról ismert Mária-Bisztricza képeinken látható népalakjai a harmadik, a stokavacz törzshez tartoznak. Ez a törzs uralja túlnyomólag Horvát- és Tótországot, de Dalmácziát és Bosznia-Herczegovinát is. A Zagorje vidékiektől főleg hollófekete s nem ritkán göndör haja által különbözik. Viselete is vidékek szerint változó, néhol a török érintkezés következtében egészen törökös, másutt a hagyományos nemzeti viselethez közeledik. Nála sem hiányozhatik azonban a nagy bőrtáska, a "torba", melyet minden horvát paraszt nyakába szokott vetni, ha hazulról távozik, szijjakkal erősítve vállára A férfiak viseleténél is egyszerűbb még a nők viselete, melynek főalkatrészét a bő ránczokba szedett hosszú ing teszi, a kebel tájain pirossal kiszegve. Akár övvel szorítsák ezt le, akár pedig szines kötényt kössenek elébe, nem igen tesz különbséget. De különösen szeretik nyakukban a több soros hamis gyöngyöt s a fejre vetett kendőt, melyet még a szobában sem tesznek le. Piros vagy fehér harisnyákba bujtatott lábaikat szintén a szokásos horvát opanke fedi s barna vagy fehér posztó szürjök vagy surkájok sem különbözik semmiben a férfiakétól. A zagorjei és stubiczai parasztnők azonban, mint képünk mutatja, szeretnek még egy-egy három-szögletüre hajtott színes kendőt is aggatni a fehér kötény fölé. Néhol a törököktől eltanulták azt is, hogy fehér kendőjükbe ugy beburkolják arczaikat, hogy csak orruk és szemök látszik ki. Török hagyomány némely vidékeken a férfiaknál a vörös sipka is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Standl Iván: Horvát népalakok : Zágorjei legény
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Standl Iván: Horvát népalakok : Zágorjei pár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Standl Iván: Horvát népalakok : Zágorjei asszony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 362x604 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna