D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Sándor czár megkoronáztatása a Mennybemenetel templomában (Uspenski Zábor), a Kremlben
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Sándor czár megkoronáztatása a Mennybemenetel templomában (Uspenski Zábor), a Kremlben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 24. sz. (1883. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lámpa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartóoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szentkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szentély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arany
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ezüst
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : drágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), III. (1845-1894)
V I A F I d : 22188740
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moszkva
G e o N a m e s I d : 524901
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Sándor czár megkoronáztatása a Mennybemenetel templomában (Uspenski Zábor), a Kremlben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mennybemenetel temploma, melyben a koronázás végbement, nagyszerű látványt nyújtott. Közepén négy nagy oszlop között volt a bíbor-mennyezet, kétfejű sasával s fekete-sárga és fehér tollaival. Ez alatt állott a trón, e előtte egy asztal a czári jelvényekkel. Az egész tért fényes és tarka egyenruhás közönség töltötte be, mig a papság egész a kijárásig kettős sorfalat képezett. A szertartást Te Deum vezette be, a kar által énekelve. Nemsokára dörgő éljenzés és ágyuhangok jelentették a menet megér-kezesét. A czárevics a nagyherczegekkel és nagyherczegnőkkel, valamint a külföldi herezegekkel és néhány udvarhölgygyei már előbb megérkezett. Mikor a czár és czárnő beléptek, üdvözlésökre a moszkvai érsek sietett. Majd a kievi érsek öntözte meg a fejedelmi párt szentelt vízzel, a novgorodi érsek pedig elébök tartá a keresztet megcsókolás végett. Ily czeremoniák között lépett a czár és a czárnő a templomba, hol az ikonostasis arany-kapui előtt háromszor meghajolva, sorba csókolták a szent képeket, majd elfoglalták helyeiket. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A moszkvai koronázás : III. Sándor orosz czár koronázási díszben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A moszkvai koronázás: Az "Uzpenszky Zábor" koronázási templom belseje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1748x1171 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna