D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tonkingból
B e s o r o l á s i   c í m : Tonkingból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dupuis-utcza Hanoi külvárosában
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 24. sz. (1883. junius 17.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nádfedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tonkingból. - Dupuis-utcza Hanoi külvárosában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tonking tartomány fővárosa, a ma oly gyakran emlegetett Hanoi, a Veres-folyó torkolatához közel fekszik.
Hanoi jelentékeny hely. Lakosainak száma, a 200,000-et jóval felülhaladja s kereskedelme igen kifejlődött. Lakói nem műveletlenek, amaz ősrégi keletázsiai műveltség van itt is, mely az erkölcsöket és szokásokat megfinomitotta, de előre nem haladt, s Európáéval ma már össze sem hasonlítható A francziák már XVI. Lajos kormánya alatt elfoglalták a várost, melynek lakói őket hivták az anamiták ellen segítségül s erődöt építettek benne. Anam azonban már 1802-ben visszafoglalta Hanoit s Tonkingot is bekeblezte. A múlt évtizedben Dupuis nevű, Kelet-Ázsiában lakó franczia, az utazási müveiről világhírüvé lett Garnier Ferencz hajóhadnagygyal uj hadjáratot tervezett Tonking ellen s Hanoit is elfoglalták. A hadjárat következménye volt, hogy az 1874 márczius 15-én Szaigonban kötött szerződés a Veres-folyót és Tonkingot megnyitotta a kereskedésnek.
Képünk a városnak csak egy részét mutatja be, azt a kaput és utczát, hol Dupuis a támadás alatt s Garnier meggyilkolása után megerősített állásban maradt, s melyet Hanoi lakói Dupuisről neveztek el. Látható a képről, hogy az építészet e városban még meglehetős fejletlen ha a tetők nem lennének oly sajátságosan lépcsőszerüleg meghosszabbítva, a városi házak nem különböznének nagyon a mi egyszerű falusi parasztházainktól, annyival kevésbbé, mert a tetőzetet itt is nád képezi. Maga a kapu is igen primitiv. Czölöpökből készült kerítés, közepén egy kis nyílással, melyen alig három ember fér meg egymás mellett. Igaztalanok volnánk különben, ha Hanoi várost a kép után ítélnénk meg vannak itt kitűnő szép lakások is s egyes épületek, minő például a Konfucsénak szentelt nagy pagoda, melyet az utleirók valódi magasztalással említenek. A Dupuis-utcza csak egy külvárosi részletet mutat, de mint ilyen is eléggé jellemző és érdekes. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy elesett utazó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1424x945 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna