D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0006.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Pantheon
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Pantheon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Czigler Győzőnek a magyar mérnök- és építész-egyletben pályadijat nyert terve
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 1. sz. (1883. január 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar Pantheon: Czigler Győzőnek a magyar mérnök- és építész-egyletben pályadijat nyert terve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Pantheon tervezésénél nem csak azon czél volt irányadó, hogy az hazánk évezredes történetében felmerült, sok és dicső nagyjaink emlékeit fogadja be, de az is, hogy az épitő művészet alaptörvényei szerint, a diszcsarnok nagyszerűsége és alakja által már külsőleg is kifejezze magasztos rendeltetésének czélját.
Ez alapeszméknek a tervezet szerencsés megoldása által nagy mérvben megfelel, egyesitvén magában a central épület nagyszerűségét a csarnoképület előnyeivel.
Az épület helyéül a Sz. Gellért helyének jelenleg a czitadella által elfoglalt területe vétetett, és pedig ugy, hogy a tervezett Pantheon hossztengelye az erőditmény hossztengelyével összevágna. Ez által el éretnék az, hogy az épület főhomlokzata a főváros központja: a lánczhid és rakpart irányába esnék. Egyáltalán e tervezet szerint az építmény bármely oldalról szemléltetnék is, az mindig egy lezárt egészet képezne és összhatása nem szenvedne.
A helyhez mérve lett megállapítva az építmény körvonala, arányainak nagysága és az építési stil, melyben az épület rendeltetéséhez mérve a klasszikus görög irány túlnyomó. Tervezet szerint a Pantheon állana egy kupolával díszített közép és két oldalcsarnokból , melyeket jobbról-balra oszlop csarnokokkal ellátott és diadal-ív alakban kiképzett szárny-épitmény zár le.
A közép, azaz a főcsarnok, a honfoglalásnak és az ország fejődésének, a királyok alatti korszakalkotó eseményeknek, szobrok és festmények által való megörökítésére szolgálna.
A jobboldali csarnok az egész épületrészszel: nevezetes államférfiakat és művészeket, a baloldali része ellenben a nevezetes hadvezéreket ábrázoló szobrokat és festményeket tartalmazná.
Azonkívül a magas oldalvilágitással ellátott csarnokok falai történelmi képek alkalmazására használhatók. A főbejárat fölötti dombormű, a honfoglalás eseményeit tüntetné elénk.
A négy szabadon álló emlékoszlopban kis lépcső-feljáró terveztetett, hogy különös ünnepélyek alkalmával a trifuszokba égő anyag helyeztethessék. Az épület keleti és nyugati homlokzata, illetve diadal-ivei elé két szoboralak a Hatalmat és Törvényt ábrázolva, terveztettek, melyek nagy arányaik következtében az egész építmény díszét mindenesetre fokoznák. Az épület méretei olyanok, hegy az a kiszemelt helyre egész kényelmesen elhelyezhető.
Anyagul jó minőségű terméskő, a szobrokra nézve pedig kő és bronz alkalmazása vétetett fel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. január 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Greguss János: A pusztaszeri rom a jelenben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2683x1296 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna