D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Teleki Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Teleki Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 51. sz. december 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Koltó
G e o N a m e s I d : 681057
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A koltói kastély
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1867 óta leszámítva turini, párisi és londoni útját itthon él a hazában : sokszor Kolozsvárit édes jó anyjáért, de legtöbbet kedves Koltóján, mely már szép láthatára, folyója, fái, bokrai, levegője és az emlékezet által egy részét teszi életének, és tűzhelye családjának. Sok fáradságába és pénzébe került, míg a nemet czivilizátorok gazdálkodása, jobban mondva garázdálkodása után lakását, kertjét, szőlőit, gazdasági épületeit helyreállította csínnal és jó ízléssel mindent. A közelebbi években én már kétszer voltam Teleki Sándor vendége Koltón. Alkalmam volt meggyőződni arról, hogy ő cselédei, munkásai és átalában minden emberrel szemben, le a bornyupásztorig, nemcsak ember, de emberiét! Ritkán ismertem embert, kinél a szivélyesség embertársával szemben oly természetes és őszinte legyen, mint Teleki Sándornál. Tevékeny rokonszenvet tanusit minden ember iránt, kivel szóba áll nem tekinti kicsinyes önző szempontból az életet, és az előítélet redőibe senki elöl nem burkolódzik." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 51. sz. december 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A koltói kastély : Szatmár m.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1149x784 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet