D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Molnár Aladár
B e s o r o l á s i   c í m : Molnár Aladár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1839-1881
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : művelődésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődéspolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Molnár Aladár (1839-1881)
V I A F I d : 64382283
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Molnár Aladár
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Oh, az ő élete munkája korántsem volt befejezve még. Az egyház- s iskolai politika számos kérdése megoldatlan még s neki mindenikhez mély előtanulmányai, megállapított nézetei voltak s határozott meggyőződéssel járulhatott azok vitatásához. Emlékezzünk a zsidó rabbiszeminárium ellen az orthodox párt által benyújtott kérelmek tárgyalásakor mondott nagy beszédére, mely a kérdést a kultúra oly magas szempontjából, oly mély alapossággal és széles tárgyismerettel fejtegette emlékezzünk a vallás- és tanulmányi alapok jogi természetét illető felszólalásaira emlékeznünk átalában, a törvényhozás teremében B az egyháziskolai téren minden fellépésére: s éreznünk kell, mit vesztettünk abban, hogy e férfiú, ki alig 40 éves koráig ennyit tett, nincs többé soraink közt, s elszakittatott a még reánk váró munkától. Molnár Aladár tevékenységének s nagy hatásának egyik titka személyiségében rejlett." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mint miniszteri hivatalnok tevékeny részt vett az Eötvös József báró által felállított tanítóképzők létesítésében és általában mind azon reform-munkálatokban, melyek báró Eötvöstől származtak. 1870-ben kezdeményezte a balatonfüredi szeretetházat, s ez évben beutazta Svájcot és Bajorországot. Már ebben az útjában figyelmet fordított a földműves- és más gazdasági iskolák szervezetére és 1871-ben csupán e célból ismét egy utat tett külföldre. Reformtörekvései közt nem utolsó helyen állott a népiskolai tanítók nyugdíjazási ügye, melynek érdekében úgy az irodalomban, mint később, mikor 1872-ben a minisztériumtól megválva a nagyvázsonyi kerület képviselője lett, a parlamentben tudománya- és ékesszólásával mindent elkövetett. Munkásságának nevezetes részét vette igénybe az egyleti élet is. 1874-ben őt választották meg a magyar néptanítók III. egyetemes gyűlésük elnökévé. 1881-ben mellbetegsége mind nagyobb erőt vett rajta, ami ellen aztán hiába keresett orvosszert Gleichenberg égalja alatt, ahol 1881. augusztus 18-án reggel a halál elragadta. Örök nyugalomra helyezték 1884. augusztus 21-én délután Balatonfüreden a református egyház szertartása szerint. A Magyar Tudományos Akadémiában Tanárky Gedeon tartott fölötte emlékbeszédet 1884-ben. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Molnár Aladár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 951x1160 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet