D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyoma veszett!
B e s o r o l á s i   c í m : Nyoma veszett!
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beszélgetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nyoma veszett! - A kis ügyvéd tőle kitelhető komolysággal kezdett szólani
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vidáman ebédeltek hárman. A szót folyvást Marrable ur vitte s többnyire tréfált, élczelődött, csevegett, közbe-közbe jó kedvvel szürcsölgette a sárga pecsétes bort, melyről Church, az inas, tudta, hogy Marrable urnák mindig abból kell szolgálni, ha a házhoz jő. Beszélgetés közben azt is kipottyantotta, hogy nem csak azért az örömért jött, hogy fiatal barátját láthassa, hanem ügyei is vannak vele. Cochrane ur, mikor az ebédnek vége volt, vissza akart vonulni s magokra hagyni őket, hogy ügyeikről beszélhessenek. De Lancelot nem engedte távozni ügyeikben semmi titok, ő a Brackenbury vagyonnak csak sáfára nemde Marrable ur? A kis ügyvéd jelentősen köhintett. Ő is megerősítette azonban, hogy nincsen titkuk, csak tessék maradni. Cochrane ur mindamellett a szoba egy félreeső sarkába vonult s ugy tett, mintha olvasna. Marrable ur azután egypár birtok s bérleti ügyről kezdett beszélni. Valami útról, melyet egy szomszéd tulajdonos a Brackenbury-birtokon át, szolgalmi jogon követel vezetni. Aztán a Bell- és Lawrence-féle bérletről, a kik (a bérlők t. i.) nyugtalankodnak, hogy a bérleti szerződés, mely már három éve lejárt, máig sincs megújítva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 11. sz. márczius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyoma veszett!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1138x872 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet