D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec4_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rózsa Ferenc (1906-1942) és Schönherz Zoltán (1905-1942)
B e s o r o l á s i   c í m : Rózsa Ferenc (1906-1942) és Schönherz Zoltán (1905-1942)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vértanúk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Diósy
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1895-1977
V I A F I d : 121367199
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1945
S o r o z a t : 1945. Vértanúk
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkásmozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rózsa Ferenc (1906-1942)
V I A F I d : 6138073
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schönherz Zoltán (1905-1942)
V I A F I d : 85823847
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mártír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1945-1946
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1945. VÉRTANÚK
Antifasiszta vértanúk emlékére.
Mélyny. X-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Bortnyik Sándor (2 P), Tamási Zoltán (3 P). Diósy Antal (4 P). Konecsni György (6, 20 P). Roheim Károly (10 P). Köpeczi Bócz István (15 P). Szűcs Pál (40 P)
F 1945. okt. 6.-1946. jún. 30.
P 100 000 fog.
877 838 4(+ 4)P Rózsa Ferenc (1906-1942) és Schönherz Zoltán (1905-1942) 175,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rózsa Ferenc magyar politikus. 1931-ben a drezdai egyetemen szerzett mérnöki oklevelet. Diákévei alatt ismerkedett meg a szocialista eszmékkel. Hazatérve, 1932-ben kapcsolódott be a kommunista mozgalomba. 1935-től a KIMSZ területi bizottságának volt a tagja. 1939-től a KMP hazai szervezetének létrehozásán dolgozott, 1941-től a Központi Bizottság és a titkárság tagja lett. 1941 júniusban a Szovjetunió német megtámadása után illegalitásba vonult. 1942. február 1-től az illegális Szabad Nép szerkesztője lett. 1942.június 1-én letartóztatták 600 kommunista társával együtt. Az Andrássy-laktanyában a vallatások során elszenvedett kínzások következtében halt meg. (Évfordulók '81,237 O., Új Magy.L.1961.5k.617 o., MNL.15k.640 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schönherz Zoltán magyar elektromérnök, pártmunkás, munkásmozgalmi vezető. Egyetemista volt, mikor Prágában a munkásmozgalom tagja lett. Részt vett a Magyar Fiatalok Szövetsége megszervezésében, majd az első bécsi döntést (1938 november) követően illegalitásba vonult és Magyarországon dolgozott tovább. Kapcsolatba lépett a KMP megbízottjával, Kulich Gyulával. Az Országos Ifjúsági Bizottság munkájából is kivette részét, jelen volt az 1939. augusztus 20-i budapesti munkás-paraszt ifjúsági találkozón. 1940 decemberétől szervezte a KMP háborúellenes harcát, valamint a Függetlenségi Bizottságot irányította. Ez a szervezet rendezte meg 1941. október 6-án a Batthyány-emlékmécsesnél, valamint november 1-jén a Kossuth és Táncsics sírjánál lezajlott tüntetéseket. A Népszava 1941. karácsonyi számát is előkészítette, az illegális Szabad Nép szerkesztésében is segédkezett, melynek 1942. február 1-jei első számában Schönherz írta meg Szabad Nép szabad országban címmel az újság vezércikkét. 1942. július 6-án letartóztatták, elsőrendű vádlottként került 13 társával a VKF különbírósága elé, mely az 1942. szeptember 29. és november 30. között lefolytatott büntetőperében halálos ítéletet hozott. Az ítélet végrehajtására október 9-én került sor a Margit körúti fogház udvarán. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konecsni György: Kiss János és Bajcsy-Zsilinszky Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 883x624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn