D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0769.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pisztoly
B e s o r o l á s i   c í m : Pisztoly
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Karabély
M i n ő s í t ő : párhuzamos cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pisztoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : puska
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "3564. Pisztoly (két drb), lovas, hosszú csövű, kereklakatos, előlcsapó kovás szerkezettel. A cső nyolcz oldalú, sima. A cső a tűzkamra fölött, a középen és a végén aranyozott arabeszkekkel díszített. A szerszám-lemez szintén bevésett, aranyozott arabeszkekkel van díszítve, amelyek között egy kígyót tartó gém látható. A kerék alatt a puskaműves bélyege van beütve: T V, alatta két félkörrel összekötött kis körrel. Az ágy berakott elefántcsonttal ékített. A berakott munka igen szép. A sátorvas félkörű, aranyozott. A fa töltővessző vége aranyozott pléhvasalással. A csőűr átm. 12 mm., hossza 0,59 m., a tusával együtt 0,79 m. A xvii. század elejéről. Majláth Béla: A történelmi kiállítás kalauza 327. lapján röviden leírva. A fraknói várból.
4794. Karabély (2 drb), kereklakatos, hátracsapó kovás szerkezettel. Vont, nyolcz oldalú csövük fölül kékre befuttatott, sárgaréz czélgömbös, irányzékkal. A cső bal lapjába M, a jobba P, a középsőbe monogramm van beütve. A kereklakaton kétfejű sas bevésett alakja látszik. A kovatartó gömbös fogóval és némi bevésett díszítéssel bír. A cső végén levő nyúlványon, a melylyel az agyhoz van erősítve, az egyik pisztolyon egy 1, a másikon egy 2 van bevésve. A fa alkatrész egyszerű díszítésű; a cső ágya cannellirozott, elefántcsont véggel és ugyanolyan töltővessző-tartóval. Az előagyon a szerszámlemez-csavarok elefántcsont körlap-betéten mennek át. A tusa őzpata alakú, ötoldalú, széles lapjain egy solymász alakja látszik, elefántcsontból. A tusaborító elefántcsont, hasonló gömbbel. A tusában golyótartó van bevésve. A xvii. század közepéről. A vont cső cannellirozott, nyolcz oldalú, űrátmérője: 13 mm. és 15 mm.; hossza: 0,43 m.; a tusával együtt: 0,65 m. A fraknói várból. XVI. század."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Puska
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1669x601 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna