D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0183.jpg
C Í M 
F ő c í m : A mohácsi csata
B e s o r o l á s i   c í m : Mohácsi csata
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Túry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1932
V I A F I d : 311448492
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kódexírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
V I A F I d : 58988207
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniatúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1526
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 534. A mohácsi csata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mohácsi csata képe. Dselálzáde Munsztafának, Szulejmán történetírójának, ki a mohácsi csatában maga is részt vett, a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban egykorú miniaturökkel ellátott, Hist. Osm. 41. (Flügel-Katalog Nr. 1010) szám alatt elhelyezett folio alakú s 369 levélből (737 lap) álló Ibrahim bin Ali által Szolnokon 1575-ben másolt török kézirati codexében levő színes miniaturkép négyszeresen nagyított másolata, melyet fényképi vetítés segélyével hajszálnyi pontossággal másolt Thury Gyula festőművész. Maga a kép a folio alakú codex két lapját tölti be s a lap sarkánál kissé meg van rongálva. A kép egyik felét a török, a másikat a magyar hadsereg foglalja el, míg középen a török sereg ágyúi állanak szemben a magyarokkal. E képen az akkori magyar és török sereg hadi viseletének, hű képével ösmerkedünk meg. Ott látjuk a török tábori zenészeket, azután a hegyes süvegű janicsárokat és az előtérben a könnyű török lovasságot, a spáhikat. Szemben velük áll a magyar hadsereg, az előtérben előre szegezett lándzsákkal rohanó teljes burgundi vértezet nehéz lovasságával, a tölcséres puskájú, ugyancsak vértezett puskásokkal s közöttük a nagy zászlóvivőkkel s a lóháton hosszú trombitákat fúvó s dobokkal ellátott lovas zenekarral. De legjobban érdekel bennünket a középütt lovagló király II. Lajos alakja, aki kétfejű sassal díszített lótakaróval, vértezett lovon, maga is aranyozott teljes burgundi vértezetben, sisakján aranyozott koronával s ebből hosszan hátra lelógó strucztollal van öltözve.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigetvár látképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2268x1604 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád