D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Arrogante-ünnepély
B e s o r o l á s i   c í m : Arrogante-ünnepély
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 34. sz. augusztus 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajótörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Giens-félsziget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Arrogante hajótörése - a partravetett hajótöröttek mentése a Giensi félszigeten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Különben volt egyenruha is elég, mindenféle fegyvernemből és rangból. Volt még idegen is, egy nagy és egy kicsiny. Ezek mysztikus jelenségek lettek. Atalában franczia tiszteknek nézték őket, mert a sipkájok olyan. Mások rögtön ráismertek, hogy az a magas, nagy tiszt senki más, mint a bolgár rendőrfőnök, Ivanoff, a kinek egy kis kázusa akadt a rendörséggel. A hírlapok épen ilyennek irták le. A jól felöltözött nép azonban meghagyta őket francziának s egyik koczintott is a nagygyal testvériségből, a mit a mi rajzolónk megörökített. Hát biz az álparasztok nem francziával koczintottak. Most már el lehet árulni, hogy se francziák nem voltak, se Ivanoff nem volt az egyik, hanem romániai tisztek, kik régen időznek a fővárosban. A katonai zenekar játéka alatt ugy nézték őket, hogy meglehet, legalább is az egyik maréchal. Talán Mac-Mahon, a kiről irták, hogy nemsokára Trencsén-Teplitzbe jő." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 34. sz. augusztus 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Arrogante elsülyedése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2351x1576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet