D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Görögországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Görögországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Manioták
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 28. sz. (1878. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Görögországból.
Manioták.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mania nevű kis görög tartomány alig 20 mérföld hosszú és 7 mérföld széles kicsinyke hegyes vidék, a tengerbe nyúló Dél-Görögország három ágának középsőjén terül el. Lakói maniota néven nemcsak az idegenek, hanem görögök előtt is rendkívüli hirben állanak. A manioták félvad állapotban s századok óta megőrzött erkölcsökben élnek. Némelyek a pelazgok, mások a spártaiak maradékainak tartják; az utóbbi nézet valószínűbb. A manioták hegyekkel körülzárt tartományukban a művelődés elől teljesen el vannak szigetelve. Hegyeik olyan erős védül szolgálnak nekik, hogy azt még egyetlen ellenség sem lépte át. A törökök hatalmukba ejtették Moreát, de a manioták hegyeit át nem léphették. Megelégedtek a törökök a maniotákra kirótt adóval, melyet ezek azonban csak akkor fizettek, ha kedvük volt, a nélkül, hogy a törökök annak meg nem fizetéseért megtorlásra gondoltak volna. A manioták ma is független és ősi kormányformával birnak. Családokra vannak osztva s a család idősebb tagja ura, birája a család tagjainak. A hübérrendszer honos a manioták között. Minden községnek van egy kapitánya, egy előkelő családból származott fő­ ember, kinek a manioták engedelmességgel tartoznak. A Görögországban uralkodó törvényeket ők semmibe sem veszik, nekik kiváltságos törvé­nyeik vannak.
De vannak a maniotáknak erényeik is. Ilyen a vendégszeretet, a szó szentsége (ezzel a többi görögök nem dicsekedhetnek), a lovagiasság. A hegyeikben utazó idegent, ha valamely kapitány ajánló levelével lép hozzájuk, mindennel ellátják és pénzt nem fogadnak el érte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. július 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Görögországok: Görög fölkelők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 751x1134 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna