D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_468_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Két német hadihajó összeütközése
B e s o r o l á s i   c í m : Két német hadihajó összeütközése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Kurfürst" legénységének mentése
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 24. sz. (1878. június 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : németek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ütközés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Két német hadihajó összeütközése. - A "Kurfürst" legénységének mentése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Németországot nagy csapások látogatják. Néhány nappal előbb, mint hogy a császár ellen Nobiling fegyvere eldördült, - egy oly veszteség érte a birodalmat, mely fölér egy nagy vesztett csatával s mely sokkal nagyobb fetünést okozott volna, ha a merénylet zaja minden egyebet háttérbe nem szorít.
A német tengeri hajóhad szenvedett veresé­get, mielőtt csatát vivott volna. Két legnagyobb hajója összeütközött a nyílt tengeren, az egyik elsülyedt, a másik ugy megsérült, hogy hónapok múlva sem lesz használható állapotban.
A "Grosser Kurfürst", melyet a wilhelmshafeni gyárban készítettek 1875-ben, képes volt tizennégy tengeri mértföldet haladni óránként. Méretei a következők voltak: Hosszúsága 307 láb, legnagyobb szélessége 52 láb; mélysége 23 láb, ereje 6663 tonna. Hajóteknöjét keresztbe fektetett vaskos gerendák tizenkét vízhatlan részre osztották. A toronyban négy darab 10 hüvelyk átmérőjű Krupp-ágyu volt, fedélzetén tizenkét 6 3/4 hüvelykes. Pánczéljának vastagsága a víz alatt 9 hüvelyk, oldalt 7 hüvelyk, míg a tornyok vasfalai 10 hüvelyk vastagságúak voltak. A gépek névleges lóereje 850 volt. Ezen hajót gróf Monts kapitány vezette; az egész hajó személyzete, a tiszteket s matró­zokat ide számítva, 500 emberből állott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. június 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Bourgogne" és a "Gromartyshire" összeütközése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1651x1176 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna