D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_276_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bibornokok
B e s o r o l á s i   c í m : Bibornokok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 13. sz. (1878. március 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bíboros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Manning, Henry Edward (1808-1892)
V I A F I d : 85172959
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dechamps, Victor (1810-1883)
V I A F I d : 89587707
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Paya y Rico, Miguel (1811-1891)
V I A F I d : 45106756
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Donnet, Ferdinand (1795-1882)
V I A F I d : 182379
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brossays Saint-Marc, Godefroy (1803-1878)
V I A F I d : 5072688
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Guibert, Joseph-Hippolyte (1802-1886)
V I A F I d : 56600933
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Caverot, Louis-Marie (1806-1887)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bibornokok
Manning, született Totteridgében (Anglia) 1808.
Dechamps, született Melleben (Belgium) 1810.
Paya y Rico, született Beneiamában (Spanyolország) 1811.
Donnet, született Bourg-Argentalban (Francziaország) 1795.
Brossais-Saint-Marc, született Bennesben (Francziaország) 1803.
Guibert, született Aixben (Francziaország) 1802.
Caverot, született Joinvilieben (Francziaország) 1806.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Manning bibornok (szül. Totteridgeben, Angliában 1800-ban.) Westmünsteri érsek. Alig hogy pappá lett, már is feltűnt Róma több templomában tartott szónoklataival. E prédikációkon volt a protestáns hallgató mint a katholikus, s szónoklatával mindig meg tudta ragadni a hallgatók lelkét.
Visszatérve Angliába, prépostja lön a westminsteri káptalannak, majd apostoli protonotárius s pápai prelátus. Wisemann bibornok halála után érsekké prekonizáltatott Westminsterben.
Dechamps bibornok (szül. Melleben, Belgiumban, 1810-ben). Belgium politikai küzdelmeiben élénk reszt fett, öcscse miniszter lévén. Malines-i érsek. Az ultrakatholikusok pártjához tartozott, később azonban, a mint a korban haladt, s a mint a politikai üzelmek utczai tüntetésekbe mentek át, a mérséklő és engesztelő nehéz, ké­nyes szerepét véve föl. Ez által roppant befolyásra tett szert Belgium államfériai között, sok engedményt eszközölt ki tőlük, simán, megrázkódtatás nélkül. De ő maga is megszűnt pápistább lenni a pápánál.
Mielőtt püspök lett volna, jelentékeny sikereket aratott a szószéken és a sajtóban.
Paya y Rico bibornok (sz. Beneiamahan, Spanyolországban 1811-ben.) A mathematika, metaphysika és theologia tanára volt Valenciában, hol értékes irataival vonta magára a figyelmet. Ugyanitt szerkesztője volt egy egyházi lapnak. Cuenzai püspök volt majd compostellai szent Jakab érseke.
Donnet bibornok (született Bourg-Argentalban I795-ben). Bordeauxi érsek. Tömérdek pásztorlevelet és predikácziót irt életében. Tömérdek beszedet tartott a senatusban és a mezőgazdasági bizottságokban. A pápához, uralkodókhoz, miniszterekhez, püspökökhöz, kerületi és községi elöljárőságokhoz, hírlapírókhoz stb. intézett leveleiben nem hagyott érintetlen semmi vallási vagy politikai kérdést. Egész könyvtárt irt össze. De valamint Moliére felhasználá müveiben, a mi jót és alkalmasat másutt talált. - Ő sem habozott saját irataiban értékesíteni, a mit mások irataiban nekí tetszőt fölfedezett, de mindig finom, szeretetre mélto modorban tudott elsajátítani.
Brossais-Saint-Marc bibornok (sz. Bennesben,1803-ban) Daczára hajlott korának és betegessé­gének, hatalmas termetű, egyenes tartású, élénk szemű ember.
Guibert bibornok Párisi érsek. Toursban és Vivienben is van székhelye.
Caverot bibornok (szül. Joinvilleben 1806-ban.) Lyoni érsek. Valódi szelid jóságos, mint egy evangélista, a ki mindamellett fenn tudja tartani tekintélyét. Lelkészi pályája olyan, mint a legtöbb franczia papé. A lelkészi tiszt, tanulmány, jótékonyság s mind az, a mi az alázatos és egyúttal magasztos hivatással jár, melyet a "lelkek szolgálatának" nevezünk, - ez teszi ki életét. Negyvenhárom év előtt lett püspök Saint Diében, a hol huszonhét évig maradt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. március 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj bibornokok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bibornokok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1799x2161 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna