D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 559_654_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A czár és környezete Gorni Studenben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Duschek
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 41. sz. (1877. október 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Románia: király), I. (1839-1914)
V I A F I d : 34630268
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nikolaj Nikolaevič (Oroszország: nagyherceg) (1831-1891)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Suvorov, Alekszandr Arkadievics (1804-1882)
V I A F I d : 57398542
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szergej Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1857-1905)
V I A F I d : 47557734
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nikolaj Nikolaevič (Oroszország: nagyherceg) (1856-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), II. (1818-1881)
V I A F I d : 51698037
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A háboruból. - A czár és környezete Gorni Studenben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ott látható Károly, Oláhország fejedelme, ki voltaképen alig tekinthető orosz tábornoknak, de miután a törökök Plevnánál az orosz hadsereggel együtt az ő kis csapatát is kegyetlenül elpáholták, megérdemli, hogy az orosz tábornokok közt helyet foglalhasson. Mindjárt mellette Nikoláj nagyherczeg látható, a czár fivére s az orosz hadsereg főparancsnoka. Ott van továbbá Suvaroff tábornok, az ősz hadastyán, s két fiatal főtiszt, Szergius nagyherczeg és az ifjabb Nikoláj, kik elég korán kezdik tanulni gyakorlatilag is a hadviselés zordon mesterségét. A czár Károly fejedelem és Nikoláj nagyherczeg közt a kép közepén foglal helyet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Sándor czár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Sándor orosz czár vezérkarával Plevna ostrománál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1281x849 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna