D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 463_558_pix_Oldal_14_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Georgiai nők
B e s o r o l á s i   c í m : Georgiai nők
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 34. sz. (1877. agusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőiesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi viselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női fejfedő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaukázusi népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Georgiai nők.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Georgia női valóban remekei a teremtésnek, s nincs okunk csodálkozni a miatt, hogy kelet költői oly lelkesedéssel dicsőitik csaknem természetfölötti bájaikat. Nemzeti viseletök nagyon szép, festői és ingerlő, mely gyönyörű nyúlánk, de arányos és minden tekintetben kifogástalan tökélyü termetök minden előnyét pompásan előtünteti. Különben a nők egykori nemzeti viselete mostanában, kivált az utóbbi pár évtized alatt, jelentékeny változásokon ment keresztül. Kutaisz és Tiflisz sétányain a szép georgiai nők ma már egészen párisi divat szerint öltözködve jelennek meg, t. i. az előkelőbbek, kikre az orosz és európai szokások nagyobb be olyast gyakoroltak. A rajzunkon látható nőalakok félig nemzeti, félig európai öltözetet viselnek. A változás, melyen a georgiai nők nemzeti viselete mostanában keresztül ment, alul a lábaknál kezdődött, mig nálunk Európában inkább a főviseletnél szokott a divatváltozás kezdődni. Georgiában mindenekelőtt a csinos hímzett bőrtopánkákat és az utczán hordani szokott magas sarkú papucsokat dobták el a nők, s amazok helyett finom fehér harisnyákat és európai szabású czipőket kezdettek hordani. Az európai divat e tekintetben ma már csaknem átalánossá lett a georgiai nőknél. Csakis a gyönyörű georgiai fejdíszt, a csodásan szép, festői haj fonadékokat és a hosszan aláhullámzó fehér gazé-fátyolt (Csadra) lehet még látni Georgiának ugy előkelő, mint alacsony származású nőinél.
A georgiai nőknél teljes mértékben föltalálható az egész nemzet jellemvonása: büszkék, ha férjeik vagy fivéreik győznek a csatában és megvetik őket, ha legyőzve térnek abból vissza. Ok gondozzák és tartják tisztán a férfiak fegyvereit. A szabadságot ők is szeretik, s a velők folytatott emberkereskedést nem szívesen tűrik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. augusztus 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : Georgiai lányok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : Georgiai leány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1415x1097 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna