D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_308_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tomcsányi József
B e s o r o l á s i   c í m : Tomcsányi József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 20. sz. május 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar külpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tomcsányi József (1807-1878)
V I A F I d : 166937620
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tomcsányi József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1848-ban azonban a népképviselet alapján összegyűlt országgyűlésnek már nem az alsó házban volt tagja, hanem a főrendek házában, mert a Batthyány minisztériuma ajánlására Aradmegye főispánjává neveztetett ki. Az idők azonban rohamosabban változtak. Tomcsányi a szerbek lázadásai által elpusztult bánsági vidék megtelepítésével próbálkozott meg, mint kormánybiztos, de a percznyi szilárd megállapodást sem nyújtó időben és mozgalmak közt e czélért keveset tehetett. Hogy ez nem rajta múlt, a második, a Kossuth elnöksége alatti kormány is elismeréssel igazolta, midőn őt Kossuth 1849-ben erdélyi kormánybiztosnak szemelte ki, azonban e megbízatásra nem vállalkozott. Majd a szabadságharcz után őt is befogták s csak a kegyvesztett Haynau által mentetett fel a vizsgálat alól." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 20. sz. május 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tomcsányi Kristóf főszolgabíró és Szathmáry Anna fia. Iskolái végeztével Békés vármegyénél aljegyző, 1837-ben esküdt és később főszolgabíró lett. Az 1843-as országgyűlésen követként volt jelen és követjelentése az 1843-44-es országgyűlésről Szombathelyi Antaléval együtt nyomtatásban is megjelent Pesten 1845-ben. Szintén követi minőségben szerepelt az 1847-es országgyűlésen, 1848-ban Arad vármegye főispánja lett, 1849-ben Kossuth Lajos erdélyi kormánybiztossággal is megkínálta. 1861-ben Csongrád vármegye főispánjává nevezték ki, de az országgyűlés feloszlatása után lemondott 1867-ben Békés vármegye főispánja lett. (Forrás: Wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tomcsányi József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1114x1076 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet