D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : neufeld_samu_038.jpg
C Í M 
F ő c í m : Amerikai "Official" gyorssajtó
B e s o r o l á s i   c í m : Amerikai "Official" gyorssajtó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Otto Krüger gépgyárából Berlin S. W. Simeonstrasse 18.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Emlékkönyv Neufeld Samu 25 éves nyomdászságának jubileuma alkalmából
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Emlékkönyv Neufeld Samu 25 éves nyomdászságának jubileuma alkalmából : 1880-1905
M e g j e l e n é s : Galánta : Első Galántai Nyomda, 1905
T í p u s : emlékirat
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyomdatechnikai berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyorssajtó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdászattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezen lábbal taposó nyomdai gyorssajtó különösen alkalmas kissebb nyomtatványok u. m. névjegy, boríték, levélpapír, nyugta, utalvány, levelező-lap, számla, felzet, gyászjelentés stb. elkészítésére. E gépet Ottó Krüger szállította ezelőtt 10 évvel és most is oly tiszta, szép és kifogástalan munkát lehet rajta végezni, hogy sok más versenygyár uj gyártmányait is felülmúlja. A nyomótégely adjustálása a legegyszerűbb, rendkívül erős úgy, hogy 22-32 cm. alakú sürü (compress) szedést is nyomunk rajta. Nagy festékszerkezete 5 hengerből és gömbölyű forgó asztalból áll, melynek folytán a fekete sőt színes festék is a lehető legfinomabbra dörzsöltetik szét. Futósinei elállithatók tetszés szerinti magasságra. Nyalóhengere külön szerkezet által, a többi hengerektől függetlenül működik és részint a Ductorhengeren részint a festék-tányéron nyugszik, mely alkalommal a festék szétdörzsölését is előmozdítja. A szedés függőlegesen áll, szárnysróffal, úgy, hogy a forma lazulása teljesen ki van zárva. A gép kezelése igen könnyű és rendkívül könynyen és gyorsan jár. Egy óra alatt 2000 borítékot lehet rajta nyomni. Lábtaposója oly védővel van ellátva, hogy a láb megsértése ki van zárva. Nyomó tégelye és forma-ágya oly tömör, hogy egyáltalán nem piszkithat. Ottó Krüger ezen gépeket már 20 éve gyártja, és méltán megérdemli, hogy gépei a világ minden tájékán terjedtek el. Üzemben tartásához egy személy elegendő.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Legujabb könyvnyomdai gyorssajtó : Carl Neuburger & Comp gyorssajtó gyárából Wien Hernalser Hauptstrasse 89.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1397x1672 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn