D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : neufeld_samu_006.jpg
C Í M 
F ő c í m : Neufeld Samu
B e s o r o l á s i   c í m : Neufeld Samu
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Simon
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Emlékkönyv Neufeld Samu 25 éves nyomdászságának jubileuma alkalmából
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Emlékkönyv Neufeld Samu 25 éves nyomdászságának jubileuma alkalmából : 1880-1905
M e g j e l e n é s : Galánta : Első Galántai Nyomda, 1905
T í p u s : emlékirat
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdászattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Neufeld Samu (1867-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Neufeld Samu nemcsak egyszerűen nyomdász volt, sokrétű közéleti és kultúrtevékenységet is folytatott, 1892-ben például ő indította el a "Galánta és vidéke" című társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilapot. Az első Csehszlovák Köztársaságban, a trianoni döntés okozta sokk után a régióbeli magyar értelmiség Neufeld Samu körül éledt újjá, tekintet nélkül arra, hogy zsidókról, katolikusokról, reformátusokról vagy evangélikusokról volt-e szó. Szépirodalmat, egyházi irodalmat és szakirodalmat is megjelentetett, kiadványai a Kaszinó, a gazdakörök könyvtárait gazdagították. A köréje gyűlt értelmiségiek kapcsolatot tartottak a Pozsonyi Magyar Ifjúsági Szövetséggel. Irodalmi előadásokra hívták az ottani irodalmárokat, az ő segítségükkel indították útjára 1919-ben a Mátyusföldi Lapokat. Neufeld Samu sikerei abban is rejlettek, hogy képes volt egészséges kockázatot is vállalni. Ha a könyvnyomtatás nem ment úgy, ahogyan szerette volna, akkor a "beszélő gépek&", a későbbi gramofonok eladásával próbálkozott, "fotográfiai műtermet" létesített, és úttörője volt a fényképek újságban való felhasználásának. Négy éven át, 1902 és 1905 közt adta ki a Galántai Naptárat, amelynek egy része mindig a város és környéke történetével foglalkozott. Az ő nyomdájából került ki az Új költők című antológia is, ami igazolja, hogy az irodalmat is pártolta. Nagyobb tervei is voltak, ám ezeket a közönség csekély érdeklődése miatt nem sikerült megvalósítania. (Forrás: ujszo.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rohn Alajos, Russ Károly: Emich Gusztáv könyvnyomdája 1862-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 682x1351 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn