D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561_656_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Visontai Kovách László
B e s o r o l á s i   c í m : Visontai Kovách László
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 37. sz. (1875. szept. 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kovách László (1827-1889)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Visontai Kovách László
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Visontai Kovách László gazda és politikus. A jogi pályára készült, az 1847-1848-iki pozsonyi országgyűlésen Heves vármegye követe mellett vett részt. Azután Pest vármegyénél aljegyző lett, a szabadságharc kitörésével azonban honvédnak állt és századosságig emelkedett. A szabadságharc után Vámos-Györkön gazdálkodott. Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai közé állván, az ott nyert benyomások hatása alatt Heves vármegyében létesítendő gazdasági egyesület iránt indított mozgalmat, melynek szervező gyűlése 1858. ápr. 8-án az ő elnöklete alatt meg is tartatott és az 1859. jan. 20-án lefolyt alakuló gyűlésen Kováchot választották meg elnökül, mely tisztet haláláig 30 éven keresztül viselte. Évkönyveit is számos éven keresztül ő szerkesztette. 1857-62 közt élénk irodalmi tevékenységet is fejtett ki a Gazdasági Lapok, Falusi gazda, Magyar gazda, Gazdasági Füzetek, Kertész-Gazda, Vadász- és Versenylap hasábjain. Önálló munkája: Értekezés a szántás mesterségéről (Pest 1860). Az alkotmányos korszak kezdetétől haláláig tagja volt az országgyűlésnek, hol a háznagyi hivatalt egy negyed századon keresztül általános megelégedésre viselte. Működése közben sok megtisztelés érte, Gyöngyös város díszpolgára lett, az országos magyar gazdasági egyesület választmányi tagja, a gyapjúmosó-gyár elnöke volt. (Forrás: kislexikon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Kovách László (visontai)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovách László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 950x1207 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes