D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Velencze
B e s o r o l á s i   c í m : Velencze
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 14. sz. (1875. ápr. 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Velence (Olaszország)
G e o N a m e s I d : 3164603
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Velencze: A doge-palota előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E palota (Palazzo ducale) fő bejáratát 1440-43-ban építették, s a vitézség, bölcseség, szeretet és reménység szobraival van diszitve. A palotának a molo és piazzetta felé kiágazó szárnyai arab izlésü pompás köríves csarnokokon nyugosznak, melyeket ritka szép faragású oszlopok tartanak fenn. Különösen a tizenharmadik oszlop az élet különböző szakait és jeleneteit nyolcz képben a legeredetibb fölfogással kidolgozva tünteti elénk. A felsőbb sor díszes oszlopai fehér márványból vannak, csupán a kilenczedik és tizedik van vörösből, mert e két oszlop közt állt a titkos törvényszék szolgája, ki a halálos Ítéleteket fölolvasta. Ez oszlopok fölött román izlésü csúcsos ivek és csinos arabeszkek között hatalmas márványfal terjeszkedik, mely csak néhány góth izlésü ablak által van áttörve, de oly ritka művészettel van építve, hogy a legfinomabb szőnyegnek nézné az ember. Az építészeti ízléseknek eme különös vegyülete onnan származik, mert a doge-palota, melynek első alapkövét állítólag 810-ben tették le, sokszor leégett s a legkülönbözőbb irányú és izlésü időkben építették föl és díszítették újból." (Forrás: Vasránapi Ujság 22. évf. 14. sz. (1875. ápr. 4.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A velencei Doge-palota (XIV. sz.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Velencze
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1181x917 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes