D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_09_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Cerberus" angol pánczélos hajó
B e s o r o l á s i   c í m : Cerberus" angol pánczélos hajó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 8. sz. (1875. feb. 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Melbourne
G e o N a m e s I d : 2158177
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Cerberus" ausztráliai pánczélos hajó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Végre Anglia belátván eddigi gyarmati politikájának helytelen voltát, egy óriási monitort (pánczélos hajót) építtetett ausztráliai gyarmatai számára, természetesen ismét csak ezek költségén, s e valóban hatalmas tengeri szörny 1871 közepe óta Melbourne tartományi főváros kikötőjének Port-Philip nevű öböl bejárata előtt áll őrt. A "Cerberus"-nak - igy nevezik a vas-pánczélos hajót, melynek rajzát ez alkalommal bemutatjuk, - fegyverzete, mely négy darab 400 fontos ágyúból áll, két forgatható, de szilárdan, golyómentesen épített vasas toronyban van elhelyezve mikor a pánezélos hajó teljesen csatakészen áll, fedélzetéből 7s-*d méternyi rész marad a viz szine fölött, ellenben alsó része 5 méternyire sülyed le a vízben. A hajó két végén szintén egy-egy hatalmas és forgatható nehéz löveg van felállitva. A hajó hatalmas tömegénél s ebből származó esetlenségénél foo-va, minthogy nehezen mozoghat, természetesen csupán a kikötő védelmére alkalmas, de támadni lehetetlenség volna vele." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 8. sz. (1875. feb. 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katonákat szállító páncélos hajó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Három angol páncélos cirkáló pusztulása a La Manche-csatornában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1749x1276 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes