D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első vallatás
B e s o r o l á s i   c í m : Első vallatás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 7. sz. február 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : eseménytörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első vallatás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bizony nem csekélyebb dologért, mint azért, hogy az egész falu nagyja-apraja téged tart az utóbb múlt három hét alatt nyomtalanul elveszett tyúkok és libák gonosz elorzójának. Már hogy valósággal a te lelkiismeretedet nyomja-e minden eltűnt apró jószág, vagy hogy nincs-e abban része a szomszéd falu alatt sátort ütött fajrokonaidnak is, ezek oly bonyolódott jogkérdések, melyek kívánatos tisztázásához, ugy látom, nyomban hozzá fog járulni az imént említett rézcsákány kemény somfanyele. Egyelőre veszélyes bizonyiték az ellened, hogy többször fölhozott tyúkok és libák rejtélyes eltűnése attól az időtől kezdődik, a mikor családoddal fölütötted a falu végén sátoros rezidencziádat, ajánlva magadat, illetőleg patkoló, nemkülönben üst- és bográcsfoltozó ügyességedet a tisztelt falubeli közönség kegyes figyelmébe. Egyéb ügyességeidet volt eszed elhallgatni, de lásd, a mesteri kéznek előbb-utóbb nyomára akadnak minden téren." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 7. sz. február 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vallatás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1535x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet