D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az utolsó Hédervári
B e s o r o l á s i   c í m : Utolsó Hédervári
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 2. sz. január 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viczay Héder (1807-1873)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utazó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanácsadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hédervári gróf Viczay Héder
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hédervári István volt az utolsó férfi ivadék, kinek életéhez a hazánkban hét századon át virágzott család neve fűződött ő volt az utolsó tulajdonképi Hédervári benne a férfiágnak magva szakadt. Katalin leányát 1685-ben loósi Viczay János Sopronmegye alispánja vette nőül. Az utolsó Hédervári elhunytával a család terjedelmes birtokainak a koronára kellett vala visszaszállniok, de Hédervári István özvegyének kérelmére a fejedelem méltányolván a család magas érdemeit, megengedte, hogy az ősi birtokok a Hédervári névvel együtt a leányágra is átszabjanak. így lépett a Héderváriak megszakadt nemzetségének nyomába a Hédervári-Viczay ág. mely ismét közel két századra egész napjainkig nyújtotta az ős Hederich unokáinak lánczolatát." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 2. sz. január 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1857-ben a Győrvidéki Gazdasági Egylet létrehozásán fáradozott. 1860-ban, az egylet megalakulásakor alelnökké választották. A Magyar Földhitelintézet Győr megyei elnökévé is megválasztották. 1861-ben Sopron vármegyében a Felirati Párt tevékeny tagjaként működött, január és szeptember között Sopron vármegye törvényszéki bíráinak egyike volt. Egyetlen fiának halála után ismét visszavonult. Ezt csak 1868. március 23-án szakította meg, amikor elfogadta Győr vármegye és Győr városának főispáni székét. A Rába és Rábca folyók szabályozását és a megyerendezést is támogatta. Sokat jótékonykodott, 1866-ban 700 embert 3 hónapig látott el étellel saját költségén. Az 1873-as kolerajárvány idején ő irányította a járvány elleni küzdelmet, de őt is elragadta. Vele kihalt a Viczay család. 1873 tavaszán Ferenc József kinevezte valóságos titkos belső tanácsosnak. 1872 augusztusában szélütés érte, ami legyengítette és a kolera ragadta el egy évvel később. Ő volt a 9 százados múltra visszatekintő Viczay család utolsó férfi sarja. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Viczay Héder
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 988x1178 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet