D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 495_568_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : János, szász király
B e s o r o l á s i   c í m : János, szász király
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1801-1873)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 46. sz. november 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : János (Szászország: király), I. (1801-1873)
V I A F I d : 264763675
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : János, szász király
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szászország 1866-ban Ausztriának szövetségese volt Poroszország ellen s legyőzetvén, oda veszett az ország függetlensége és királyának souverainitása. Akkor emlegették János király leköszönését is. Azt mondják, hogy Napóleon mentette meg attól, hogy ugy kebeleztessék be, mint Hannover. János király ennélfogva, vagy más okokból is talán csak kelletlenül keveredett a Francziaország ellen indított háborúba 1870-ben, de végre is, mint köteles szövetséges, hűségesen megtartotta szerződését s egyszer harczba menve, a szászok a német hadseregnek nem váltak szégyenére. Vitézül harczoltak, mint egy másik sereg sem különben. A háború után a berlini és drezdai udvar újra kibékült s a fejedelmek barátságos látogatást váltottak." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 46. sz. november 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miniszterelnöke, a poroszellenes Friedrich von Beust hatására a Szász Királyság az Osztrák Császárság oldalán lépett be az 1866-ban kirobbant porosz-osztrák háborúba (héthetes háború). A szász csapatok kitartóan támogatták Ausztriát, ezért Ferenc József elérte, hogy a prágai békében Szászország területét ne csonkítsák meg. A vereség után János menesztette Beust miniszterelnököt, és Bismarck Észak-német Szövetsége mellé állt. Az 1870-71-es porosz-francia háborúban a Szász Királyság már Poroszországot támogatta. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. János szász király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1006x1149 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet