D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jozsef_nador_038.jpg
C Í M 
F ő c í m : A győri nemesi felkelők a Piac-téren
B e s o r o l á s i   c í m : Győri nemesi felkelők a Piac-téren
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hieronymi
U t ó n é v : Ottó Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1766/1768-1829
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2012-03-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : József nádor
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : József nádor: Egy alkotó élet írásban és képben, 1776-1847
S z e r z ő : összeáll. Lestyán Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Posner Ny., 1943
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : piaci létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1809
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A győri nemesi felkelők a Piac-téren
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jenő herceg, Napoleon katonáival Győr felé közeledett. A francia császár Schönhrunnból írta leveleit Josephine császárnénak... 1809, Pünkösd Havának 10-dik Napján intézte Jósef Fő Hertzeg, Nádor Ispány Parancsolattyát a Felkelő magyar sereghez: "Vitéz Őseinknek Kardiához kell eltökélve nyúlnunk! s a hijjános Kitanítás s Felkészítés akadályait bajnoki lélekkel s Királyunkhoz való hűséggel kell meghaladnunk. A Haza veszedelemben forog! Ha azt a veszélyektől meg nem menthetjük - haljunk meg!..." Öt nappal később kelt Napoleon "Proclamatio"-ja a magyarokhoz : "Gyülekezzetek össze Rákos mezejére, régi őseitek szokása szerént, tartsatok ott igaz Nemzeti Gyűlést és adgyátok tudtomra végzéseiteket... De a nemzet, a nádor vezetése mellett, hű maradt királyához és hadba szállt... Szabadhegyről tudatta Jenő herceg Napoleon császárral 1809 június 15-én: "Felség! Ma reggel szürkületkor elfoglaltattam Győr külvárosait a badeni csapatokkal." Másnap Napoleon írta Schönbrunnból a császárnénak: "Apródot küldök hozzád a hírrel, hogy a marengói csata 14. évfordulóján Jenő csatát nyert János főherceg és a nádor-főherceg ellen, Győrött, Magyarországon és elvett tőlük 3000 embert, több ágyút, 4 zászlót és üldözte őket nagyon messze a budai úton... 1809 augusztus 31-én Napoleon Győr falai közé érkezett... A magyar felkelő sereget a nádor az év karácsonyára bocsátotta haza."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/10400/10496/10496.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Jósef Nádor Ispány" 1805 november 12-én kibocsátón felhívásának kezdő sorai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1576x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna