D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513_600_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szerdahelyi Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Szerdahelyi Kálmán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1829-1872)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 47. sz. november 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szerdahelyi Kálmán (1829-1872)
V I A F I d : 306258999
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szerdahelyi Kálmán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szerdahelyi József fia volt, ki mint komikus színész, énekes, zeneszerző és opera-fordító, abban az időben, mikor a magyar művésznek mindenben mesternek kellett lenni, halhatatlan érdemeket szerzett magának a magyar Thalia és Euterpe körül. De, mint ritka ember van, a ki fiát a maga mesterségére óhajtaná nevelni, mert mindenki a maga állása nyomorúságait érzi legjobban, Szerdahelyi sem akarta, hogy fiából, mint akkor a nép nevezte: komédiás, vagy mint a miveltebbek hívták : aktor legyen. Mindent elkövetett, hogy a gyermekkel meggyülöltesse a színpadot s őt atyja életpályájától elkedvetlenítse. De a múzsa, mely a bölcsőben homlokon csókolta volt a kis Kálmánt s ajkait mézzel kente volt meg. erösebb volt az apa akaratánál." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 47. sz. november 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szerdahelyi Kálmán Miskolcon született, apja Szerdahelyi József, a neves színész, operaénekes és zeneszerző volt. Már diákkorában kiderült vonzalma a színjátszás iránt (nővére, Szerdahelyi Nelli is színész, operaénekes lett), majd apja akarata ellenére beállt Feleki Miklós és Havi Mihály társulatába, de 1844-től már apjával együtt járták az országot. 1847-ben megnősült, Prielle Kornéliát, a kor ünnepelt színésznőjét vette feleségül, de később elváltak. Ezután Benke Jozefinát, Benke József lányát, Laborfalvi Róza húgát vette el. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején honvéd volt, utána Kolozsváron színészkedett, majd 1850-től Aradon játszott korábbi direktoránál, Havi Mihálynál. 1854-ben a Nemzeti Színház társulatához szerződött, amelynek élete végéig tagja volt. Itt ismét elvette Prielle Kornéliát (később megint elváltak), akivel remek párost alkottak a színpadon. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szerdahelyi Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 859x954 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet