D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 365_436_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : John Stuart Mill
B e s o r o l á s i   c í m : John Stuart Mill
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 35. sz. szeptember 1.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdasági elméletek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : filozófus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mill, John Stuart (1806-1873)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : John Stuart Mill
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mily befolyása volt a keletiadiai ügyekre, s mik voltak az okok, melyek ily nagy szellem hatását a gyakorlatban ellensulyozák: nem tartoznak e keretbe. A társaság túlélte magát: a változásnak be kellett következnie; s a végrehajtó hatalomnak megosztása a társaság és az angol kormány közt, eredményezte, hogy az igazgatás laza, s a lázadás gyakori lett. Hogy Stuart Mill kapott az alkalmon, megmenekülni a terhes foglalkozástól: legjobban mutatja a tény, hogy midőn az 1857-ki sepoy-lázadás után a társaság megszűnt, s helyére az Indián Council lépett, Stuart Mill aLord Stanley által többszörösen megujitott ajánlat daczára, abba nem lépett be." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 35. sz. szeptember 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1865-ben a parlament alsóházának képviselője lett, és történelmi források szerint ő volt a legelső jelölt erre a pozícióra, aki programjába a nők választójogát is bevette. Parlamenti képviselőként való rövid működése során (1868-ig) több olyan törvényjavaslatot támogatott és kezdeményezett, amely a nők helyzetének javítására irányult, pl. a válásról szóló törvényt; 1866-ban petíciót terjesztett elő a parlamentben a nők választójogáért, és egy évvel később a reformról szóló törvényjavaslat kiegészítését ajánlotta; 1868-ban megvédte a törvényt, amely lehetővé tette volna, hogy a férjezett nők a vagyonról rendelkezhessenek. Habár Mill ezen politikai törekvéseit abban az időben nem koronázta siker (a nők választójogát Nagy-Britanniában csak 1918-ban vezették be), érdeme ezen a téren valóban hatalmas és megkérdőjelezhetetlen - azzal, hogy a nők polgári és politikai jogainak kérdését a parlamentben felvetette, nem csupán a női egyenjogúsági politikai mozgalmat befolyásolta kedvezően, hanem a társadalom egészében uralkodó nézeteket is. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : John Stuart Mill
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 883x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet