D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_364_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Idősb Szilágyi Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Idősb Szilágyi Ferencz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1762-1828)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 29. sz. julius 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szilágyi Ferenc (1762-1828)
V I A F I d : 28547260
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Idősb Szilágyi Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Klasszikái miveltégének azonban szintoly kiváló példányai maradtak fenn, mint magyar szónoki irályának. Ez utóbbiról templomi beszédei, különösen az akkori szokás szerint Erdély nagyjai s főrangúi fölött tartott halotti beszédei tanúskodnak amarról jeles beköszöntő beszéde latin nyelven s egy latin üdvöz'ö verse, az ifjabb Kovachich (József Miklós) Régi magyar törvényhozási emlékek czimü gyűjteménye elején, melyet a latin nyelv s irodalomban jártas emberek (s akkoriban több volt ilyen) bámulással olvastak, tiszta s elegáns költői nyelveért) Huszonnégy évig töltötte be az említett tanszéket, melyről 1821-ben a theologiáira tétetett át, midőn helyébe a történelem és régi irodalom tanítására hasonnevű fia, a ma is élő s munkás tudós Szilágyi Ferencz neveztetett ki. De a tudós apa ez uj hivatalát csak hét évig viselte, mert 1828. decz. 4-dikén szélhűdés következtében meghalt" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 29. sz. julius 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Közép- és felsőiskolai tanulását Kolozsvárt befejezve, külföldre ment és 1788 szeptemberében a leideni, 1791 tavaszán a göttingeni egyetem hallgatói közé lépett. Hazájába visszatérve, idősebb Bethlen Pál gróf két unokája mellett nevelősködött. 1794-ben kolozsvári lelkésszé, 1797. szeptember 8-án a történelem és klasszikai irodalom tanárává választották meg. Akkoriban, mint köztudott, az iskolákban a latin nyelv uralkodott, ő volt az első ebben az iskolában, aki a történelmet magyarul kidolgozta és előadta. 1821. szeptember 25-én miután tanszékét fia, Szilágyi Ferenc vette át, a teológia tanára lett. Kiváló szónok és tudós volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szilágyi Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x918 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet