D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_364_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zwornik
B e s o r o l á s i   c í m : Zwornik
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 26. sz. junius 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Drina
G e o N a m e s I d : 3201184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zwornik-vár a Drina mellett, a török-szerb határszélen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Megfoghatlan az a hevesség, melylyel birtokáért küzdenek, s csakis onnan magyarázható meg, hogy Törökország e kis, jelentéktelen területnek nagy stratégiai fontosságot tulajdonit. Kaput képez e hely Szerbiából Boszniába és megforditva. Maga Kis-Zwornik hadtanilag csak egy erőditett hídfő a szerb parton, tehát kiegészitő része Nagy-Zworniknak, e másodrendű török várnak, mely már Bozsnyákországban fekszik. Ennek a Kis-Zworniknak kiürítését követelik a szerbek, mit a török kormány csak azért vonakodik megtenni, mert ezáltal Nagy-Zwornik sokat vesztene jelentőségéből. Zwornik régibb történetéből csak annyit tudunk, hogy 1688 ban kapituláczió utján magyar kezekbe jutott, de csak rövid időre. Savoyai Eugén már hiába kisérlé meg később bevenni, valamint hogy Hildburghausen herczeg hasonló kísérlete 1737-ben tökéletesen csütörtököt mondott." Forrás:( Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 26. sz. junius 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1725x1234 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet