D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217_288_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Vezuv legujabb kitörésekor
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Vezuv legujabb kitörésekor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 22. sz. junius 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkánkitörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Vezúv
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Vezúv kitörése ápril 26-án délután
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az ijedség Nápolyban is nagy volt. A borzasztó látvány, mely, miként nagyóbbik rajzunkon látható, a Vezúv felől e város lakói elébe tárult, a legbátrabb szivüeket is megdöbbentheté. April 24-kének délutánja oly nagyszerűen szép s egyszersmind rémséges meglepetésben részesitő a Vezúv közelében lakókat, melyet nem egy könynyen fognak feledni soha. Ezer meg ezer ott lakó és idegen járkált a körülfekvő városok s főleg Nápoly tengerparti sétányain, s félő bámulattal tekintett a ritka szép, de szépségében is borzalmat gerjesztő természeti tüneményre. A bámuló-kat az éjfél is künn a szabad ég alatt érte. Tisztán lehetett látni a különböző lávafolyamokat, a mint a hegy oldalán kétségbeejtő gyorsasággal rohantak alá a közel eső helységek felé, halált és pusztulást hagyva hátra mindenütt. Ég, fold hegy és tenger a legsötétebb biborfényben úszott. Az éj szelíd, csöndes és tiszta volt, s a telő hold gyöngéd zöldes világával még csak feltűnőbbé tette a hegy izzó vörös szinét. Hang nem volt hallható. Siri csend nyugodott az egész tündéries, narancsillattal áthatott levegőjű tájon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 20. sz. május 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Vezúv (olaszul: Vesuvio, latinul Mons Vesuvius) Olaszország Campania régiójában, Nápolytól 9 km-rel keletre helyezkedik el. (A többi aktív európai vulkán - Etna, Stromboli, Vulcano, Izland és környékének vulkánjai, esetleg Szantorini - szigeteken található.) Az ókorban Héraklész (Hercules) szent hegyének tartották. Ismertsége elsősorban a 79-es kitörésének tudható be, amelyben hamuja és lávája eltemette Pompeji, Herculaneum, Oplontis és Stabiae római településeket. Azóta számtalanszor kitört (utoljára 1944-ben). Napjaink egyik legveszélyesebb tűzhányójaként tartják számon, mivel közvetlen közelében több mint 3 millióan laknak. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Herculanum és Pompeji
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vezúv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1771x2568 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet