D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 141_216_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar vegytani intézet
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar vegytani intézet
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 13. sz. márczius 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vegyipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pesti egyetem vegytani intézete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hogy tulajdonkép mennyi munka rejlik e külsőleg oly egyszerűeknek látszó falakban, arra elég csak a szellöztetési készülékre utalnunk. Ez ugyanis a rajzunkon jól látható nagy kémény által történik , mely tulajdonkép nem egy, hanem kettős kémény, melynek külső vastag kőfala egy fél öl átmérőjű négyszögű csövet képez, mely alólról falközti üregek által (p, q, i, o, n, s, r, m) az épület minden részével közlekedik. E nagv csőbe van aztán beállítva egy vékonyabb vascső, a tulajdonképeni kémény, mely az oldalt levő gőzkazán kemenczéjével levén összekötve, annak füstjétől fölmelegedik és igy körülte is fölmelegítve a nagy kéményben levő levegőt, az gyorsan fölfelé száll, s helyére alól a termek romlott levegőjét szívja be. Ép ily bonyolódott készülék szolgál az egész intézet vizzel való fűtésére, és számtalan külön csövezetére, melyeknek tökélyét csak a helyszínén észlelés által lehet fölfogni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 13. sz. márczius 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az egyetem új vegytani intézete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1695x1036 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet