D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 053-116_pix_oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ut a Mont-Cenis-n keresztül
B e s o r o l á s i   c í m : Ut a Mont-Cenis-n keresztül
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 7. sz. február 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bombázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Thionville-i utcza a bombázás után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Aztán elkezdettünk lefelé menni, jobban mondva esni. Itt a hógörgeteg és földomlás ollón vaslemezzel fedett s fából készült, a veszélyesebb meredélyek alatt kőből épitett boltíves folyosó védelmezi a vonatot. Felséges kilátás nyilik az Arc völgyében fekvő Laus-le-Pourgra. Lans-le-Bourg szegény alp-falucska, hol, ha megkérded, egy horihargas fakereszt, ha meg nem kérded,egy vagy több franczia gensd'armes fog meggyőzni akarni, hogy franczia földre léptél, utlevelet kérvén tőled. Az én csendőröm igen közelről nézegette útlevelemet, mintha az orrától, s nem a szemétől kivánta volna megtudni, hogy mi van voltakép benne. Szegény, aligha tudott olvasni. Azonban okos volt, s merci monsieur-t súgván, udvariasan visszaadta, pedig még eddig csupán útlevelem magyar oldalát vizsgálta. Azt mégis neki köszönhetem tapasztalásom közt, hogy a franczia nem könyvből tanulja az udvariasságot" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 7. sz. február 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mont-Cenis
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 999x901 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet