D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 213-292_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Salamon József
B e s o r o l á s i   c í m : Salamon József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 19. sz. május 8.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Salamon József (1790-1871)
V I A F I d : 59516243
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Salamon József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Salamon kolozsvári tanári székét 1830. szept. 7-én foglalta el. Hivataloskodása Kolozsvártt több tekintetben hasznos és sikerdus volt. Mint széles ismeretekkel biró tanár, s egyszersmind felvilágosodott, s az idővel haladó theológus, derék és jó papokat képzett, a mellett több iskolai mellékhivatalokban az oktatás és nevelés czéljait, átalában a közjót elömozditni lelkiismeretesen törekedett, például mint paedagogus vagy tanvezető az alsóbb osztályokban, továbbá mint igazgató tanár, nem kevésbbé az ö idejében megujitott könyv- s akkor felállított könyomda felügyelőjének minőségében is sok buzgósággal járt el, s az iskolának lényeges szolgálatokat tett. Mint az erdélyi reform, fökonsistorium egyik rendes tagja, annak tanácskozásaiban szorgalmatosán részt vett, s azt, hogy egyháza érdekeit valóban szivén hordozta, midőn arra alkalma nyilt, félreismerhetlenül bebizonyitotta." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 19. sz. május 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ő kezdte Magyarországon az egyházjogot külön tantárgyképen adni elő. Tudományos munkássága méltánylásául a göttingai egyetem 1837. teologiai doktori címmel tüntette ki. Az abszolut kormány 1856. iskolai tanácsossá s az erdélyi ref. és unitárius tanodák felügyelőjévé nevezte ki. E hivatalából 1862. nyugalomba vonult s 1866. Zilahra költözött, ahol mint a főgimnázium gondnoka, haláláig hasznos működést folytatott. Irodalmi téren nagy érdemeket szerzett az Erdélyi Prédikátori Tár megindításával és szerkesztésével. Önálló művei. De statu ecclesiae evangelico-reformatae in Transilvania, commentatio theologico-historica (Kolozsvár 1840); Successio és képviselet az erdélyi ev. ref. szuper-intendenciában (névtelenül, Pest 1861). Fő munkása volt az erdélyi énekeskönyv 1833. kezdődő megújításának. Számos munkája maradt kéziratban, melyek közül önéletrajzát Török István zilahi tanár tette közzé az Erdélyi Protestáns Közlöny 1877. évi folyamán. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/salamon_jozsef1.html#ixzz2qdXT6OY9)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Salamon József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 893x1013 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet